Amphi-dedalus-pre-hospital  Amphi-dedalus-pre-hospital

Patientjournalen amPHI täcker hela den prehospitala vårdkedjan från upphämtningsplats till akutavdelning och inskrivning.

amPHI PREHOSPITAL

Läs mer

Bygga ett nationellt patientfokuserat digitalt hälso- och sjukvårdssystem

Andorra National Health Service – Andorra

Läs mer

Integrerade journaler och förbättrad patientsäkerhet

University Hospitals of Morecambe Bay NHS Foundation Trust

Läs mer

Effektivisering till ett modernt system

MidCentral DHB Hospital – Nya Zeeland

Läs mer

"En patient, En journal" E-hälsovårdssystem

Ministry of Health Brunei

Läs mer

Sjukhus erhåller HIMSS 6-Certifiering för journalsystem

Ain Al Khaleej Hospital

Läs mer

Vård på en helt ny nivå

Royal Papworth Hospital NHS Foundation Trust

Läs mer

DIN ROLL

ETT UNIKT ANGREPPSÄTT: KONTINUERLIG VÅRD

Hälso-och sjukvården förändras,

från händelsestyrd till fokus

på kontinuitet för patienten.

DEDALUS
PLATTFORM

Integration av tjänster inom hela vårdförloppet blir verklig genom en dedikerad plattform som erbjuder full semantisk interoperabilitet baserad på öppna integrationsstandarder (FHIR) som möjliggör moderniseringen av befintliga applikationer och skapandet av ett öppet ekosystem av lösningar som hanterar modeller av “API Economy”.

Läs mer
  • Prevention
  • Tidig upptäckt
  • Diagnos
  • Behandling
  • Rehabilitering
  • Uppföljning
  • I slutet av livet
Prevention
Prevention

Prevention sker i flera led: Lagstiftning, patientengagemang och immunisering sett från perspektivet patient och population.

Läs mer
Tidig upptäckt
Tidig upptäckt

Klinisk evidens visar att sjukdomar inom onkologi och kardiologi behöver tidig diagnos och behandling. Längs hela vårdkedjan är det fundamentalt att använda flexibla lösningar som kan hjälpa vårdpersonalen med tidig upptäckt av sjukdomar.

Läs mer
Diagnos
Diagnos

Snabbare, större och effektivare laboratorier.  Ökad digitalisering inom patologin. Nya krav på såväl säkerhet som kompetens att samarbeta i nätverk.

Läs mer
Behandling
Behandling

Grundläggande är att alla intressenter behöver komponenter som stöder gemensamt informationsutbyte, kliniska utvärderingar, medicineringen och integrering med robot- och/eller instrumentteknologi..

Läs mer
Rehabilitering
Rehabilitering

Rehabilitering är väldigt viktigt i vård av en patient. Dess betydelse kommer att växa med en ökad förväntad livslängd och därtill följande kroniska sjukdomar och funktionshinder. Vårdkedjan behöver lösningar för korrekt planering, genomförande och kontroll av olika aktiviteter och resurser

Läs mer
Uppföljning
Uppföljning

Aktiviteter som efterbehandling och eftervård på sjukhus kräver djupt engagemang från patienten och att denna är exakt informerad om behandlingsplan och får hjälp vid tillämpningen av den även i hemmet.

Läs mer
I slutet av livet
I slutet av livet

Patienten, familjen och den behandlande läkaren får stöd av ett multidisciplinärt team av specialister som kan dela klinisk hälso- och sjukvård, psykologiska och sociala data, både på sjukhus, vårdhem och direkt i hemmet.

Läs mer


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser