ESG

Miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG)

Dedalus är djupt engagerade i utvecklingen av policyer för att stödja hållbarheten i det arbete vi utför med våra kunder, anställda och samhället i allmänhet. För Dedalus betyder hållbarhet att balansera finansiella och miljömässiga policyer och att genom ansvarsfull förvaltning tillmötesgå samhällets olika behov i alla våra affärsaktiviteter.

Dedalus fokuserar hela tiden på hållbarhet, ansvarsfull företagsstyrning, välfärd, säkerhet, lika möjligheter för alla anställda, respekt för miljön och resultat med hög kvalitet för våra kunder.

MILJÖ

Digitaliseringen av ekosystemet för hälso- och sjukvård måste påverka miljöfrågor positivt. Samtidigt är det nödvändigt att hantera ”Quadruple Aim”.

Den verksamhetskritiska IT-infrastrukturen som ligger till grund för Hälso- och Sjukvård måste följa de senaste innovationerna. Ett exempel är “hybridmoln”, som kan optimera datorkapacitet vilket allt oftare krävs för att bearbeta de stora mängder data som hälso- och sjukvården genererar. Informationen skapar värde för patienter, vårdpersonal och forskare. Ett fundamentalt krav är en effektiv och kontinuerlig verksamhet. Varje vårdplats kan nu anslutas via 5G-nätverk som även har förbättrad it-säkerhet.

Dedalus vision och strategi bygger på att bidra till “en frisk planet” genom att reducera det koldioxidavtryck som genereras av IT-lösningar för Hälso- och Sjukvård.

SAMHÄLLE/SOCIALT

Dedalus har etablerade rutiner för utbildning och mångfald samt tillämpar olika vinstdelningssystem.

Dedalus främjar inkludering och mångfald och har en stor del kvinnor inom ledande funktioner. Dedalus etiska regler är satta för att förebygga alla diskriminerande beteenden.

Alla anställda ska ha samma möjlighet.

Ständig utveckling av våra anställdas kompetens är väsentligt för ett öppet medvetande och uppdaterad kunskap i framkant. Det ger ett ökat värde till våra kunder. Därför har vi skapat “Dedalus Academy”. Akademin är en plattform där anställda kan få åtkomst till digitaliserat utbildningsmaterial inom ämnen relaterade till deras arbete. Antalet tillgängliga utbildningskurser ökas ständigt, vilket inkluderar både tekniska och kunskapsorienterade ämnen.

Dedalus strävar alltid efter att skapa hälsosamma och säkra arbetsplatser och erbjuder de anställda aktuella försäkringar samt stödjer olika former av friskvård.

Vid starten av COVID-19-pandemin såg vid till att ge alla anställda möjlighet att arbeta på distans för att fortsatt kunna stödja våra kunder i leveransen av hälso- och sjukvårdstjänster under denna svåra tid.

Vi investerar i ett stort projekt och nytt informationssystem för att förenkla och harmonisera våra processer. Detta kommer ytterligare förbättra kvaliteten och resultatet för våra kunder. Förbättrat samarbete och mer agilt tänkande stöds av en ny generation av verktyg, vilket även innefattar service- och supporthantering, hjälper vår personal att fokusera på aktiviteter som ger värde. I vår nya förbättrade modell för uppdragshantering kommer realtidsanalyser hjälpa varje anställd att hantera arbetsuppgifter och öka arbetseffektiviteten samt minska administrativ tidsförbrukning.

Dedalus har nyligen blivit medlem i COCIR, European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare Informatics Industry. Vi deltar i föreningens möten för att bidra med vår färdighet, kunskap och erfarenhet för hela vårdkedjan vilket kan hjälpa institutioner, länder och medborgare att ta del av digitaliseringen av hälso- och sjukvården.

BOLAGSSTYRNING

Dedalus har standardrutiner beträffande dess företagsstyrning och följer 231-modellen och etiska riktlinjer inklusive defilerade ansvarig. För att garantera it-säkerhet uppfyller Dedalus kraven i GDPR, har ISO 27001-certifiering samt tillämpar system för hantering av informationssäkerhet.

Dedalus fokuserar sin aktivitet på kvalitet och ansvar mot kunderna och är ackrediterade enligt ISO 13485.

Dedalus anser att företag som får höga poäng enligt ESG-måtten bättre kan förebygga framtida risker och se möjligheter genom att engagera sig i långsiktigt strategiskt tänkande som fokuserar på värdeskapande. Vår ambition är att maximera vårt positiva sociala inflytande på alla berörda parter genom att ändamålsenligt kombinera bästa ESG-practice inom hela vår verksamhet.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser