Prevention

Prevention sker i flera led: Lagstiftning, patientengagemang och immunisering sett från perspektivet patient och population.

Prevention

Prevention sker i flera led: Lagstiftning, patientengagemang och immunisering sett från perspektivet patient och population.

Detta handlar å ena sidan om klinisk prevention, med åtgärder riktade till den individuella patienten, genom patientengagemang och utvärdering (till exempel hantering av Covid-19 smitta och vaccinering). Å andra sidan, om aktiviteter som hanteras av hälso- och sjukvårdsmyndigheterna som arbetar med säkerhet på arbetsplatser, arbetshälsa, hygien och folkhälsa, livsmedelssäkerhet och veterinärmedicin.

I alla delar av förebyggande åtgärder, erbjuder Dedalus särskilda lösningar som är avsedda för support till specifika processer på ett samordnat sätt: Från vaccinationskampanjer, för att undvika eller reducera sjukdomstillstånd , till förebyggande stöd för mental hälsa, till myndigheter för folkhälsa och deras specifika aktiviteter.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser