ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR WEBBPLATS

Dedalus Spa Användningsvillkor för Webbplats

Juridisk information & Anmärkningar
Webbplatsens ägarskap, Godkännande av Användningsvillkor

Dessa Användningsvillkor gäller Dedalus webbplats på www.Dedalus.com och alla associerade webbplatser länkade till www.Dedalus.com av Dedalus, dess dotterbolag och filialer, inklusive Dedalus webbplatser runtom i världen (kollektivt “Webbplatsen”). Webbplatsen ägs av Dedalus Spa. (“Dedalus”) och dess licensgivare. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DEM FÅR DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Dedalus förbehåller sig rätten att när som helst, och enligt eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa Användningsvillkor. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera Användningsvillkoren avseende ändringar. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter eventuella ändringar innebär att du godkänner och samtycker till ändringarna. Så länge du godkänner dessa Användningsvillkor ger Dedalus dig en personlig, icke exklusiv, icke överföringsbar, begränsad rätt att logga in på och använda Webbplatsen.

 

Innehåll

All text, grafik, alla gränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, bildmaterial och datorkoder (kollektivt “Innehåll”), inklusive men ej begränsat till design, struktur, val, koordination, uttryck och arrangemang av sådant Innehåll på Webbplatsen ägs, kontrolleras av eller är licensierat av eller för Dedalus, och skyddas av lagar gällande design, copyright, patent och varumärken samt andra lagar om immateriell egendom och illojal konkurrens.

Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Användningsvillkor får inte någon del av Webbplatsen eller Innehållet kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, läggas ut, visas offentligt, kodas, översättas, överföras eller distribueras på något sätt (inklusive “spegling”) till någon annan dator, server, Webbplats eller annat medium för publicering eller distribution eller för något kommersiellt ändamål utan skriftligt godkännande från Dedalus.

Du kan använda informationen om Dedalus produkter och tjänster (såsom datablad, artiklar om kunskapsbas och liknande material) som Dedalus avsiktligt håller som tillgängliga för nedladdning från Webbplatsen, förutsatt att du (1) inte avlägsnar något meddelande om äganderätt på något språk i någon kopia av sådana dokument, (2) använder sådan information endast för dina personliga, icke kommersiella informativa ändamål och inte kopierar eller lägger ut sådan information på någon nätverksansluten dator eller utsänder den i något medium, (3) inte gör några modifieringar av sådan information, och (4) inte utfäster några ytterligare representationer eller garantier avseende sådana dokument.

 

Din användning av Webbplatsen

Du får inte använda någon “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” eller annan automatisk enhet, program, algoritm eller metod, eller någon liknande eller motsvarande manuell process, för att komma åt, förvärva, kopiera eller övervaka någon del av Webbplatsen eller något Innehåll, eller på något sätt reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen hos eller presentationen av Webbplatsen eller något Innehåll för att erhålla eller försöka att erhålla material, dokument eller information på något sätt som inte med avsikt är tillgängligt via Webbplatsen. Dedalus förbehåller sig rätten att blockera varje sådan aktivitet.

Du får inte försöka att erhålla obehörig åtkomst till någon del eller funktion hos Webbplatsen, eller några andra system eller nätverk som är anslutna till Webbplatsen eller till någon Dedalus-server, eller till någon av de tjänster som erbjuds på eller via Webbplatsen, genom dataintrång (”hacking”), “mining” av lösenord eller andra olagliga medel.

Du får inte undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos Webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till Webbplatsen, och inte heller bryta mot säkerheten eller autentiseringsmetoderna på Webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till Webbplatsen. Du får inte reversera sökning, spåra eller försöka att spåra någon information om andra användare av eller besökare på Webbplatsen, eller om någon annan kund hos Dedalus, inklusive Dedalus-konton som inte ägs av dig, dess källa eller exploatera Webbplatsen eller någon tjänst eller information som är tillgänglig på eller erbjuds på eller via Webbplatsen, på något sätt med syfte att avslöja någon information, inklusive men ej begränsat till personlig identifiering eller information, utöver din egen information som tillhandahålls av Webbplatsen.

Du samtycker till att du inte kommer att vidta någon åtgärd som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Webbplatsens infrastruktur eller Dedalus system eller nätverk, eller på andra system eller nätverk som är anslutna till Webbplatsen eller till Dedalus.

Du samtycker till att inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka att störa den korrekta funktionen hos Webbplatsen eller andra transaktioner som utförs på Webbplatsen, eller andra personers användning av Webbplatsen.

Du får inte förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierae för att dölja ursprunget för ett meddelande eller följebrev som du skickar til Dedalus på eller via Webbplatsen eller någon annan tjänst som erbjuds på eller via Webbplatsen. Du får inte låtsas att du är eller representerar någon annan, eller imitera någon annan individ eller någon annan organisation.

Du får inte använda Webbplatsen eller något Innehåll för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa Användningsvillkor, eller anta beteendet hos någon olaglig aktivitet eller annan aktivitet som bryter mot Dedalus eller andras rättigheter.

 

Konton, Lösenord och Säkerhet

Vissa funktioner eller tjänster som erbjuds på eller via Webbplatsen kan kräva att du öppnar ett konto (inkl. att ställa in ett Dedalus-ID och ett lösenord). Du är ensam ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för den information du håller för ditt konto, inkl. ditt lösenord, och för all annan aktivitet som äger rum under ditt konto som ett resultat av din underlåtenhet att hålla denna information säker och konfidentiell. Du samtycker till att omedelbart meddela Dedalus om varje obehörig användning av ditt konto eller lösenord, eller något annat säkerhetsbrott. Du kan hållas ansvarig för förluster som drabbar Dedalus eller någon annan användare eller besökare på Webbplatsen på grund av att någon annan använder ditt Dedalus-ID, lösenord eller konto som ett resultat av din underlåtenhet att hålla din kontoinformation säker och konfidentiell.

Du får inte vid något tillfälle använda någon annans Dedalus-ID, lösenord eller konto utan uttryckligt tillstånd och samtycke från innehavaren av detta Dedalus-ID, lösenord eller konto. Dedalus kan inte och kommer inte att ansvara för förluster eller skador som uppstår på grund av din underlåtenhet att följa dessa skyldigheter.

 

Sekretess

Dedalus Sekretesspolicy gäller användningen av denna Webbplats, och dess villkor utgör en del av dessa Användningsvillkor genom denna referens. För att granska Dedalus Sekretesspolicy, klicka här. Genom att använda Webbplatsen accepterar du dessutom att överföringar och sändningar via Internet aldrig är helt privata eller säkra. Du förstår ett meddelanden eller information som du skickar till Webbplatsen kan läsas eller snappas upp av andra, även om det finns en speciell anmärkning om att en viss överföring (t.ex. kreditkortsinformation) är krypterad.

 

Länkar till andra webbplatser och till Dedalus Webbplats

Denna Webbplats kan innehålla länkar till andra, oberoende webbplatser hos tredjeparter (“Länkade webbplatser”). Dessa Länkade webbplatser tillhandahålls enbart som en praktisk möjlighet för våra besökare. Sådana Länkade webbplatser står inte under Dedalus kontroll och Dedalus ansvarar inte för och stöder inte innehållet på sådana Länkade webbplatser, inklusive informationen eller materialet på sådana Länkade webbplatser. Du måste göra din egen bedömning beträffande dina interaktioner med dessa Länkade webbplatser.

 

Friskrivningsklausuler

DEDALUS LOVAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL, NÅGON TJÄNST ELLER FUNKTION HOS WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER ATT INTE AVBRYTAS, ELLER ATT EVENTUELLA DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT GE SPECIFIKA RESULTAT. WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK” OCH “SÅSOM TILLGÄNGLIGT”. ALL INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE EMDDELANDE. DEDALUS KAN INTE FÖRSÄKRA ATT FILER ELLER ANDRA DATA SOM DU LADDAR NED FRÅN WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FRIA FRÅN VIRUS, KONTAMINERING ELLER DESTRUKTIVA EGENSKAPER. DEDALUS FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER OM NOGGRANNHET, ICKE KRÄNKANDE/INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. DEDALUS FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR DE ÅTGÄRDER, FÖRBISEENDEn OCH BETENDENDEn FRÅN NÅGON TREDJEPART I ANSLUTNING TILL ELLER I RELATION MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH ANDRA TJÄNSTER FRÅN DEDALUS. DU ÅtAR DIG FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH LÄNKADE WEBBPLATSER. DIN ENDA LÖSNING GENTEMOT DEDALUS FÖR MISSNÖJE MED WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER SÅDANT INNEHÅLL. DENNA FRISKRIVNING ÄR EN DEL AV AVTALET MELLAN PARTERNA.

Ovanstående friskrivningsklausuler gäller alla skador, skyldigheter eller personskador orsakade av någon defekt i prestanda, fel, förbiseende, avbrott, borttagning, defekt, fördröjning i funktioner eller sändningar, datorvirus, fel i kommunikationslinjer, stöld eller destruktion av eller obehörig åtkomst, ändring av, eller användning, avseende avtalsbrott, kränkning, försumlighet eller annat beteende.

Dedalus förbehåller sig rätten att när som helst, och utan föregående meddelande, göra följande: (1) modifiera, skjuta upp eller avsluta funktionen hos eller åtkomsten till Webbplatsen, eller någon del av Webbplatsen, av någon anledning, (2) modifiera eller ändra Webbplatsen, eller någon del av Webbplatsen och tillämpliga policyer eller villkor, och (3) avbryta driften av Webbplatsen, eller någon del av Webbplatsen, såsom nödvändigt för att utföra rutinmässigt eller sporadiskt underhåll, korrigering av fel eller andra ändringar.

 

Begränsat ansvar

Utöver vad som är förbjudet enligt lag ska inte Dedalus i något fall hållas ansvarigt inför dig för någon direkt skada eller följdskada, exemplariska, oavsiktliga eller ideella skadestånd, inklusive förlorade vinster, även om Dedalus har informerats om möjligheten till sådana skador.

 

Skadestånd

Du samtycker till att gottgöra och hålla Dedalus, dess tjänstemän, direktörer, aktieägare, föregångare, efterträdare i intresse, anställda, agenter, dotterbolag och filialer fria från eventuella krav, förluster, förpliktelser, anspråk eller kostnader (inkl. advokatkostnader) gentemot Dedalus från någon tredjepart på grund av eller som ett resultat av eller i anslutning till din användning av Webbplatsen.

 

Brott mot dessa Användningsvillkor

Dedalus kan avslöja information som vi har om dig (inkl. din identitet) om vi bestämmer att ett sådant avslöjande är nödvändigt i samband med någon undersökning av eller något klagomål på din användning av Webbplatsen, eller för att identifiera, kontakta eller vidta juridiska åtgärder mot någon som kan orsaka skada eller störa (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) Dedalus rättigheter eller egendom, eller besökares rättigheter eller egendom eller för användarna av Webbplatsen, inkl. Dedalus kunder. Dedalus förbehåller sig rätten att när som helst avslöja information som Dedalus bedömer vara nödvändigt för att följa tillämpliga lagar, bestämmelser, juridiska processer eller på begäran från myndigheter. Dedalus kan också avslöja din information när Dedalus bedömer att tillämplig lag kräver eller tillåter sådant avslöjande, inklusive utbyte av information med andra företag och organisationer som skydd mot bedrägerier.

Du godkänner och samtycker till att Dedalus kan bevara sändningar eller meddelanden mellan dig och Dedalus genom Webbplatsen eller någon tjänst som erbjuds på eller via Webbplatsen, och kan också avslöja sådana data om så krävs enligt lag eller om Dedalus
bestämmer att ett sådant bevarande eller avslöjande är rimligen nödvändigt för att (1) följa juridiska proceser, (2) genomdriva dessa Användningsvillkor, (3) svara på reklamationer om att sådana data bryter mot andra personers rättigheter, eller (4) skydda Dedalus rättigheter, egendom och personliga säkerhet, och för företagets anställda, användare av eller besökare på Webbplatsen, och allmänheten.

Du godkänner att Dedalus, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, kan avsluta din åtkomst till Webbplatsen och/eller blockera din framtida åtkomst till Webbplatsen om vi anser att du har brutit mot dessa Användningsvillkor eller andra avtal/riktlinjer som kan vara associerade med din användning av Webbplatsen. Du godkänner också att något brott mot dessa Användningsvillkor från din sida är en olaglig och oärlig affärsmetod, och kommer att orsaka Dedalus oreparerbara skador, för vilka ekonomiska skador är inadekvata, och du samtycker till att Dedalus erhåller den ålagda eller skäliga ersättning som Dedalus bedömer vara nödvändig eller lämplig under sådana omständigheter. Dessa rättsmedel gäller utöver eventuella andra rättsmedel som Dedalus kan ha enligt lag lag eller rättmätigt krav.

Du godkänner att Dedalus, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, kan avsluta din åtkomst till Webbplatsen av en anledning som omfattar (men ej begränsas till) (1) krav enligt lag eller krav från annan myndighet, (2) begäran från dig själv (egen initierad avslutning av konto), (3) upphörande eller materialmodifiering av Webbplatsen eller någon tjänst som erbjuds på eller via Webbplatsen, eller (4) oväntade tekniska frågor eller problem.

Om Dedalus vidtar rättsliga åtgärder mot dig som ett resultat av ditt brott mot dessa Användningsvillkor har Dedalus rätt att återhämta från dig, och du samtycker till att betala alla rimliga advokatkostnader och kostnaderna för sådan åtgärd, utöver varje annan gottgörelse som beviljas Dedalus. Du godkänner att Dedalus inte är ansvarig inför dig eller någon tredjepart för terminering av din åtkomst till Webbplatsen som ett resultat av något brott mot dessa Användningsvillkor.

 

Reglerande lag, Lösning av dispyter

Du godkänner att alla frågor som har att göra med din åtkomst till eller användning av Webbplatsen, inklusive alla dispyter, kommer att avgöras enligt lagarna i Italien, domstolen i Milan. I händelse av att en kontrovers eller dispyt uppstår mellan Dedalus och dig genom eller i samband med din användning av Webbplatsen ska parterna försöka att snarast och i god tro lösa en sådan dispyt. Om vi inte kan lösa en sådan dispyt inom en rimlig tid (inom trettio (30) dagar) kan endera parten lämna in en sådan kontrovers eller dispyt för förlikning. Om dispyten inte kan lösas genom förlikning har parterna rätt att utöva den rättighet eller gottgörelse som är tillgänglig för dem enligt tillämplig lag.

 

Ogiltighet där så är förbjuden

Dedalus administrerar och driver Webbplatsen www.Dedalus.com från företagets plats i Italien. Även om Webbplatsen är åtkomlig över hela världen är inte alla funktioner, produkter eller tjänster som diskuteras, refereras, tillhandahålls eller erbjuds via eller på Webbplatsen tillgängliga för alla personer eller i alla geografiska områden. Dedalus förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, begränsa tillgången till eller omfattningen av en funktion, produkt eller tjänst för en person eller ett geografiskt område. Varje erbjudande om en funktion. egenskap, produkt eller tjänst som framställs på Webbplatsen är ogiltigt där så är förbjudet Om du väljer att komma åt Webbplatsen där så är förbjudet gör du detta på eget initiativ och du är ensam ansvarig för att följa tillämpliga lokala lagar.

Diverse

Om något av villkoren i dessa Användningsvillkor av en domstol, eller annan domstol för behörig jurisdiktion. bedöms vara ogiltigt eller ogenomförbart ska sådant villkor begränsas eller elimineras i största minimala utsträckning och ersättas av ett giltigt villkor som bäst uttrycker avsikten med dessa Användningsvillkor, så att dessa Användningsvillkor förblir i full kraft och effekt. Dessa Användningsvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Dedalus beträffande din användning av Webbplatsen, och alla andra skriftliga eller muntliga avtal eller samförstånd som tidigare har funnits mellan dig och Dedalus avseende sådan användning ersätts och annulleras härmed. Utöver vad som ingår i ett köpeavtal som du träffar med Dedalus kommer Dedalus inte att acceptera något motanbud avseende dessa Användningsvillkor, och alla sådana erbjudande avvisas härmed kategoriskt. Dedalus underlåtenhet att insistera på eller genomföra strikt efterlevnad av dessa Användningsvillkor ska inte tolkas som ett avstående från Dedalus sida vad gäller något villkor eller rättighet Dedalus har för att genomdriva dessa Användningsvillkor, och inte heller ska något beteende eller uppförande mellan Dedalus och dig eller någon annan part anses modifiera något villkor i dessa Användningsvillkor. Dessa Användningsvillkor ska inte tolkas som någon tilldelning av rättigheter eller gottgörelser för någon tredjepart.

 

Feedback och information

All feedback du förmedlar på denna Webbplats anses vara icke-konfidentiell. Dedalus ska ha rätt att använda sådan information utan begränsning.

Informationen på denna Webbplats kan ändras utan föregående meddelande.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser