Vision & Uppdrag

Vi hjälper vårdgivare och medarbetare inom hälso- och sjukvården att tillhandahålla en bättre vård.

VISION

Vår målsättning är enkel: att vara den prioriterade partnern som möjliggör för varje aktör i ekosystemet för hälso- och sjukvård att samarbeta effektivt för att tillhandahålla bästa möjliga resultat.

Denna målsättning formar vår vision: Dedalus ser framför sig ett stort ekosystem för hälso- och sjukvård i vilket alla aktörer, från patienter till vårdgivare och medarbetare inom hälso- och sjukvården, från nationella/regionala myndigheter till allmänna/privata vårdgivare, samarbetar effektivt för att förbättra alla faktorer som påverkar hälsan.

Dedalus siktar på att vara den prioriterade partnern för alla dessa aktörer, för att stödja dem på deras väg till ökad digitalisering.

Med våra innovativa lösningar som utgångspunkt och fokus på patientens behov möjliggör vi digitaliseringen av hälso- och sjukvården.

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården omfattar fem centrala frågor:

  • Modernisering av IT infrastrukturen som skapar en robust och skalbar infrastruktur som stöder målet att göra hälso- och sjukvårds-IT koldioxidneutralt senast 2030.
  • Tillgängliggörandet av skalbara och öppna plattformar för hälso- och sjukvården som stödjer en effektivare vård, skapar stöd för samarbete och delaktighet genom hela hälso- och sjukvårdens ekosystem och möjliggör ökad åtkomst till och kompatabilitet mellan nya och befintliga lösningar genom hela vårdkedjan.
  • Att komma bort från silos och ”slutna” IT-lösningar för att istället gå mot nya moderna lösningar baserade på “Öppen Data” och att verka för att kliniska beslutsstöd tillgängliggörs i realtid för sjukvårdspersonal samt att möjliggöra personanpassad medicin (precision medicin) genom att integrera genetiska och fenotypiska data som en del av den vanliga hälso-och sjukvården.
  • Skapande av en ”Digital ingång” för medborgare och vårdgivare för att underlätta och demokratisera åtkomsten till hälso- och sjukvårdstjänster, verka för jämlik hälso- och sjukvård samt att engagera och aktivera medborgarna i deras eget välbefinnande och deras egen hälso- och sjukvård.
  • Optimera vårdprocesser genom att samla flera dataset (dvs. operativa, kliniska, demografiska, beteendemässiga, finansiella, sociala etc.) för att i så gott som realtid få en överblick av användningen av tilldelade mänskliga liksom andra resurser och optimera nyttjandet genom prediktiv analys och prognosmetodik i olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet.

För att förverkliga vår vision utgår vi från våra värderingar:

Vikten av människor och utmaningar: vi bryr oss om vår personal, våra kunder och deras patienter och engagerar oss i deras utmaningar, fast beslutna att bidra till att de lyckas.

Att ständigt leverera över förväntan – tillsammans: att göra lite bättre idag än vi gjorde dagen innan, trots motstånd eller utmaningar, kontinuerligt utvecklande varje individs förmåga och kvaliteter, samtidigt som vi värdesätter våra relationer och vår gemenskap.

Storskalig innovation: vi brinner för innovation och drar nytta av vår möjlighet att testa den i flera olika internationella sammanhang och att snabbt skala upp den.

Individuellt ansvar: genomsyrar såväl hur vi arbetar som vad vi gör i vårt dagliga arbete.

Mångfald och inkludering: genom att lära känna människorna bättre och dra nytta av de värden som skapats av team med olika deltagare – där varje enskild individ bidrar med sitt specifika perspektiv.

UPPDRAG Hälso- och sjukvårdens ekosystem tillhandahåller sina tjänster i en mycket komplex miljö som också förändras snabbt. En sådan omfattande förändring gäller utförandet av hälso- och sjukvårdens tjänster där vi går från en händelseorienterad lösning till fokus på vårdkontinuitet med patientens behov i centrum.

Med ett omfattande utbud av innovativa lösningar kan Dedalus-koncernen stödja denna omvandling för aktörer inom hälso- och sjukvården – såväl för vårdgivare och sjukvårdspersonal som för patienter och medborgare.

Vårt uppdrag är att möjliggöra och förstärka kliniskt samarbete samt att verka för effektivare processer. Detta med lösningar som baseras på ett stegvist införande för att säkra att vi bygger vidare på våra kunders redan gjorda investeringar. Nyttan för varje enskild person – som den komplexa individ den är med olika och föränderliga behov – är både utgångspunkt och slutmål för vårt arbete.

Och just därför är vi extra stolta över hur betydelsefullt vårt arbete är varje dag.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser