Bättre platsoberoende mobil vård – Dedalus deltar tillsammans med akutsjukvården i test av 5G

Dedalus har under 2022 och 2023 deltagit i Region Stockholms innovationsprojekt ”Platsoberoende mobila vårdlösningar”.

I projektet undersöker regionen hur man kan använda 5G-tjänster och olika lösningar för att stärka patientsäkerheten och kommunikationen i en mobil, platsoberoende vårdmiljö.

Dedalus, som idag levererar ambulansjournalsystemet FRAPP till Stockholm, har tillsammans med regionen undersökt hur nya kommunikationslösningar kan öka precisionen och säkerheten vid bedömningar av patientens tillstånd redan före ankomsten till sjukhuset. Man tittade bland annat på hur Dedalus lösning för videokommunikation kan bidra till att ge en korrekt och detaljerad bild av situationen till alla involverade parter vid olyckor och andra allvarliga händelser.

Projektet har också undersökt potentialen att minska ledtiden för patienter med misstänkt stroke, ett tillstånd där tiden till behandling står i direkt relation till hur väl patienten klarar sig. I projektet användes Dedalus videomodul i dialogen mellan ambulanspersonal, sjuksköterskor och läkare på sjukhuset samt patienten.

Paula Ginsburg, kundansvarig för Region Stockholm på Dedalus, berättar:

”Ett nära samarbete med anvændarna av våra IT-lösningar är avgörande för att säkerställa lösningarnas användbarhet. Genom att delta i innovationsprojekt som detta med regionen, får vi en unik möjlighet såväl att bidra som att lära oss i ett tidigt skede, något som hjälper till att accelerera vår nyutveckling och anpassa lösningar till både medarbatarnas och patienternas specifika behov.”

 

Läs också: amPHI tar hand om 2,5 miljoner medborgare i Region Stockholm

Historien bakom FRAPP, Region Stockholms prehospitala journalsystem

20 år av forskning i nära samarbete med akademi och ambulanspersonal ligger bakom
Dedalus prehospitala system amPHI. Lösningen används i dag i hela Danmark och sedan 2016 i Region Stockholm.

Tillsammans med medarbetare i regionen, från ambulanspersonal och annan vårdpersonal till forskare och IT-utvecklare, har FRAPP nu anpassats, utvecklats och använts med framgång i sex år för att säkra bästa möjliga prehospitala omhändertagande för regionens 2,5 miljoner invånare.

Ny teknik ger nya möjligheter

Projektet är ett bra exempel på hur ny teknologi och digitalisering möjliggör nya arbetssätt och förbättrad patientsäkerhet som leder till ökad effektivitet, kvalitet och innovation inom vården.

Region Stockholm har producerat en video från projektet. Den visar hur Dedalus videlösning används vid ett simulerat patientfall. Se videon här.

”Vår videolösning möjliggör mer precis informationsdelning. Det ökar säkerheten vid bedömning av en patients tillstånd och ger alla involverade en detaljerad och gemensam bild innan patienten anländer till sjukhuset. Det bidrar till ett säkrare och mer effektivt omhändertagande av patienten, inte minst vid olyckor eller andra allvarliga händelser med många skadade”, säger Paula Ginsburg.

Den prehospitala vården har en central roll i patientens vårdförlopp

Trots dagens välutvecklade vård- och ambulansservice finns det fortfarande möjligheter till förbättringar.

I sin artikel beskriver Region Stockholm hur ambulanssjukvården utgör en viktig länk i vårdkedjan för att tidigt kunna sätta in rätt behandling anpassad efter individen som är i akut behov av vård. Detta kan slutligen både minska lidandet och rädda fler liv.

Behovet av vård kan vara stort när det ibland är långt till sjukhuset, eller på en olycksplats där många kan behöva vård samtidigt. Tillgången till mer detaljerad och koordinerad information hjälper patienten och personalen på plats i ambulansen, men även det mottagande sjukhuset som snabbare kan förbereda vården av den inkommande patienten, vilket i sin tur möjliggör bättre intern planering och resursoptimering.

Flera av Region Stockholms vårdverksamheter deltar i projektet Platsoberoende mobila vårdlösningar på olika sätt. Testerna har pågått sedan 2021 och lärdomarna kommer att presenteras under 2023.

 

Läs också: Nordisk prehospital journal (ePCR) kommer att bli en global exportprodukt

Faktaunderlag

Projektet Platsoberoende mobila vårdlösningar drivs av Region Stockholm, där avdelningen Forskning och innovation inom regionledningskontoret, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB), och Locum AB samverkar.

Projektet sker i samverkan med andra verksamheter inom Region Stockholm, Vårdbolaget Tiohundra,
Karolinska universitetssjukhuset, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Externt avtalade samverkanspartners i regionens projekt är Telia AB och Dedalus AB.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser