GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Gebruiksvoorwaarden website Dedalus Spa

Juridische informatie en mededelingen
Eigendom van de Site; aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de Dedalus-website op www.Dedalus.com, en alle bijbehorende sites die door Dedalus, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, met inbegrip van Dedalus-sites zijn gelinkt aan www.Dedalus.com wereldwijd (gezamenlijk aangeduid als de “Site”). De Site is eigendom van Dedalus Spa. (“Dedalus”) en zijn licentiegevers. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; ALS U NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DE SITE DAN NIET.

Dedalus behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment delen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Als u de Site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Zolang u deze Gebruiksvoorwaarden naleeft, verleent Dedalus u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt privilege voor toegang tot en gebruik van de Site.

 

Inhoud

Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, illustraties en computercodes (gezamenlijk aangeduid als “Inhoud”), met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, expressie en rangschikking van dergelijke inhoud op de Site is eigendom van, wordt beheerd door of in licentie gegeven door of aan Dedalus, en wordt beschermd door handelsimago, auteursrechten, octrooi- en handelsmerkwetten en verschillende andere rechten met betrekking tot intellectueel eigendom en wetten ten aanzien van oneerlijke concurrentie.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of gedistribueerd op enigerlei wijze (inclusief “mirroring”) naar willekeurig welke andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie of voor een commerciële onderneming, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dedalus.

U mag informatie over producten en diensten van Dedalus (zoals datasheets, Knowledge Base-artikelen en dergelijk materiaal) gebruiken die doelbewust door Dedalus ter beschikking zijn gesteld om te downloaden van de Site, op voorwaarde dat u (1) geen eigendomskennisgevingen verwijdert in geen van de exemplaren van dergelijke documenten, (2) dergelijke informatie alleen gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële informatieve doeleinden en dergelijke informatie niet kopieert of post op een netwerkcomputer of deze uitzendt via in welke media dan ook, (3) geen wijzigingen aanbrengt in dergelijke informatie, en (4) geen aanvullende verklaringen of garanties geeft met betrekking tot dergelijke documenten.

 

Uw gebruik van de Site

U mag geen “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” of ander automatisch apparaat, programma, algoritme of methodologie, of enig ander soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces gebruiken om u toegang te verschaffen tot de Site of enig deel van de Site of enige Inhoud, of deze te verwerven, te kopiëren of te controleren, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de site of enige inhoud reproduceren of omzeilen, om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of te proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gemaakt via de Site. Dedalus behoudt zich het recht voor om dergelijke activiteiten te blokkeren.

U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel of functie van de Site, of tot andere systemen of netwerken die zijn verbonden met de Site of met een Dedalus-server, of tot één van de diensten die op of via de Site worden aangeboden, via hacken, “mining” van het wachtwoord ” of ieder ander onwettig middel.

U mag de kwetsbare punten van de Site of van een netwerk dat op de Site is aangesloten niet onderzoeken, scannen of testen, en u mag evenmin de beveiligings- of authenticatiemaatregelen op de Site of enig netwerk dat met de Site is verbonden, schenden. Er geldt een verbod op reverse look-up, traceren of pogingen tot traceren van informatie over andere gebruikers of bezoekers van de Site, of enige andere klant van Dedalus, inclusief Dedalus-accounts die geen eigendom van u zijn, naar de bron, en het is ook verboden om de Site exploiteren of enige dienst of informatie die door of via de Site beschikbaar wordt gesteld of aangeboden, op enigerlei wijze wanneer dit tot doel heeft informatie te onthullen, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals voorzien door de Site.

U gaat ermee akkoord dat u geen actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de Site of de systemen of netwerken van Dedalus, of systemen of netwerken die op de Site of op Dedalus zijn aangesloten.

U gaat ermee akkoord geen apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de Site of een transactie die op de Site wordt uitgevoerd, of het gebruik van de Site door een andere persoon te verstoren of te proberen te verstoren.

U mag geen headers vervalsen of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van een bericht of verzending naar Dedalus op of via de Site of enige dienst die op of via de Site wordt aangeboden te verhullen. U mag niet doen alsof u iemand anders bent, of dat u iemand anders vertegenwoordigt, of u voordoen als een andere persoon of entiteit.

U mag de Site of Inhoud ervan niet gebruiken voor doelen die onwettig zijn of door deze Gebruiksvoorwaarden worden verboden, of om de uitvoering van een illegale activiteit of andere activiteit te bevorderen die de rechten van Dedalus of anderen schendt.

 

Accounts, wachtwoorden en beveiliging

Voor bepaalde functies of diensten die op of via de Site worden aangeboden, moet u mogelijk een account openen (inclusief het instellen van een Dedalus-ID en wachtwoord). U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de informatie die u voor uw account gebruikt, inclusief uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account als gevolg van het feit dat u deze informatie niet veilig en vertrouwelijk houdt. U gaat ermee akkoord om Dedalus onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Dedalus of een andere gebruiker van of bezoeker van de Site lijden doordat iemand anders uw Dedalus-ID, wachtwoord of account heeft gebruikt als gevolg van het feit dat u uw accountgegevens niet veilig en vertrouwelijk hebt gehouden.

U mag op geen enkel moment de Dedalus-ID, het wachtwoord of de account van iemand anders gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van degene aan wie die Dedalus-ID, dat wachtwoord of die account zijn toegewezen. Dedalus kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-nakoming van deze verplichtingen.

 

Privacy

Het privacybeleid van Dedalus is van toepassing op het gebruik van deze Site en de voorwaarden ervan worden door deze verwijzing onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden. Klik hier om het privacybeleid van Dedalus te bekijken. Door de Site te gebruiken, erkent u bovendien en gaat u ermee akkoord dat internettransmissies nooit volledig privé of veilig zijn. U begrijpt dat elk bericht of elke informatie die u naar de Site verzendt, door anderen kan worden gelezen of onderschept, zelfs als er speciaal wordt vermeld dat een bepaalde verzending (bijvoorbeeld creditcardgegevens) versleuteld is.

 

Links naar andere sites en naar de site van Dedalus

Deze Site kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden (“Gelinkte Sites”). Deze Gelinkte Sites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van onze bezoekers. Dergelijke Gelinkte Sites vallen niet onder de controle van Dedalus, en Dedalus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke Gelinkte Sites en onderschrijft deze niet, met inbegrip van welke informatie of welk materiaal op dergelijke Gelinkte Sites dan ook. Uw interactie met deze Gelinkte Sites wordt overgelaten aan uw eigen onafhankelijke oordeel.

 

Disclaimers

DEDALUS BELOOFT NIET DAT DE SITE OF ENIGE INHOUD, DIENST OF FUNCTIE VAN DE SITE FOUTLOOS ZAL ZIJN OF NIET ONDERBROKEN, OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE SPECIFIEKE RESULTATEN ZAL OPLEVEREN. DE SITE EN DE INHOUD WORDEN GELEVERD OP EEN “ALS-IS” EN “ALS-BESCHIKBAAR” BASIS. ALLE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT, KAN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. DEDALUS KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U VAN DE SITE DOWNLOADT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF BESMETTING OF DESTRUCTIEVE FUNCTIES. DEDALUS WIJST ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF GARANTIES VAN NAUWKEURIGHEID, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DEDALUS WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR HANDELINGEN, NALATIGHEDEN EN GEDRAG VAN DERDEN IN VERBAND MET OF GERELATEERD AAN UW GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DIENSTEN VAN DEDALUS. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ALLE GELINKTE SITES. UW ENIGE MOGELIJKHEID TOT VERHAAL TEGEN DEDALUS WEGENS ONVREDE OVER DE SITE OF ENIGE INHOUD ERVAN, IS STOPPEN MET HET GEBRUIKEN VAN DE SITE OF DERGELIJKE INHOUD. DEZE BEPERKING IS EEN ONDERDEEL VAN DE ONDERHANDELING TUSSEN DE PARTIJEN.

Bovenstaande disclaimer is van toepassing op alle schade, aansprakelijkheid of letsel veroorzaakt door een tekortkoming in de uitvoering, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in de werking of verzending, computervirus, storing in de communicatielijn, diefstal of vernietiging van of ongeoorloofde toegang tot, wijziging van, of gebruik, hetzij voor contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak van actie.

Dedalus behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het volgende te doen: (1) de werking van of toegang tot de Site of een deel van de Site om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of te beëindigen; (2) de Site, of een deel van de Site, en alle toepasselijke beleidslijnen of voorwaarden te wijzigen of te wijzigen; en (3) de werking van de Site, of een deel van de Site, te onderbreken wanneer dit nodig is om routinematig of niet-routinematig onderhoud uit te voeren, fouten te corrigeren of andere wijzigingen uit te voeren.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Behalve waar dit bij wet verboden is, is Dedalus in geen geval aansprakelijk jegens u voor enige indirecte schade, gevolgschade, voorbeeldige, incidentele of punitieve schade, inclusief winstderving, zelfs als Dedalus op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om Dedalus, haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorgangers, opvolgers, werknemers, agenten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief honoraria van advocaten), gemaakt tegen Dedalus door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Site.

 

Schending van deze Gebruiksvoorwaarden

Dedalus kan alle informatie die we over u hebben (inclusief uw identiteit) vrijgeven als we vaststellen dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot uw gebruik van de Site, of om iemand te identificeren, te contacteren of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk een schending van of interferentie veroorzaakt met (al dan niet opzettelijk) de rechten of eigendommen van Dedalus, of de rechten of eigendommen van bezoekers van of gebruikers van de Site, inclusief de klanten van Dedalus. Dedalus behoudt zich het recht voor om te allen tijde alle informatie vrij te geven die Dedalus nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid. Dedalus kan uw gegevens ook bekend maken wanneer Dedalus bepaalt dat de toepasselijke wetgeving een dergelijke openbaarmaking vereist of toestaat, inclusief het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties die zich bezig houden met bescherming tegen fraude.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Dedalus elke overdracht of communicatie door u met Dedalus via de Site of enige dienst die op of via de Site wordt aangeboden, mag bewaren en dergelijke gegevens ook mag vrijgeven indien de wet dit vereist of Dedalus bepaalt dat een dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) te voldoen aan juridische procedures, (2) deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, (3) te reageren op beweringen dat dergelijke gegevens de rechten van anderen schenden, of (4) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Dedalus, zijn werknemers, gebruikers van of bezoekers van de Site en het publiek te beschermen.

U gaat ermee akkoord dat Dedalus, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site kan beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot de Site kan blokkeren als we vaststellen dat u deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen die verband kunnen houden met uw gebruik van de Site heeft geschonden. U gaat er ook mee akkoord dat elke schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden een onwettige en oneerlijke bedrijfspraktijk zal vormen en onherstelbare schade zal toebrengen aan Dedalus, waarvoor geldelijke schadevergoeding onvoldoende zou zijn, en u stemt ermee in dat Dedalus een gerechtelijk of billijke vergoeding verkrijgt die Dedalus in dergelijke omstandigheden noodzakelijk of passend acht. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die Dedalus kan hebben bij wet of in billijkheid.

U gaat ermee akkoord dat Dedalus, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site kan beëindigen, om redenen die het volgende omvatten (maar niet beperkt zijn tot) (1) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (2) uw eigen verzoek (zelf geïnitieerde verwijdering van account ), (3) stopzetting of materiële wijziging van de Site of een dienst die op of via de Site wordt aangeboden, of (4) onverwachte technische problemen.

Als Dedalus juridische stappen tegen u onderneemt vanwege uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, heeft Dedalus het recht om van u te verhalen, en stemt u ermee in om alle redelijke advocatenhonoraria en kosten van een dergelijke actie te betalen, naast enige andere vergoeding die is toegekend aan Dedalus. U gaat ermee akkoord dat Dedalus niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de Site als gevolg van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Toepasselijk recht; Geschillenbeslechting

U stemt ermee in dat alle kwesties met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Site, inclusief alle geschillen, worden geregeld door de wetten van Italië, rechtbank van Milaan. In het geval van een controverse of geschil tussen u en Dedalus dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Site, zullen de partijen onmiddellijk en te goeder trouw proberen een dergelijk geschil op te lossen. Als we er niet in slagen een dergelijk geschil binnen een redelijke termijn (niet langer dan dertig (30) dagen) op te lossen, kan elke partij een de controverse of het geschil voorleggen aan een bemiddelende partij. Als het geschil niet kan worden opgelost door middel van bemiddeling, staat het de partijen vrij om zich te beroepen op elk recht of rechtsmiddel dat hen op grond van de toepasselijke wetgeving ter beschikking staat.

 

Nietig waar verboden

Dedalus beheert en bestuurt de Site www.Dedalus.com vanuit de vestigingsplaats in Italië. Hoewel de Site wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle functies, producten of diensten die via of op de Site worden besproken, waarnaar wordt verwezen, die worden verstrekt of aangeboden, beschikbaar voor alle personen of op alle geografische locaties. Dedalus behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de levering en de hoeveelheid van een functie, product of dienst te beperken tot een persoon of geografisch gebied. Elk aanbod van functies, producten of diensten op de Site is ongeldig op plaatsen waar deze verboden zijn. Als u ervoor kiest om de Site te bezoeken vanaf een plaats waar dit verboden is, doet u dit op eigen initiatief en bent u als enige verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke lokale wetgeving.

Diversen

Indien één van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of ander tribunaal met een bevoegde jurisdictie als nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zullen dergelijke bepalingen tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of geëlimineerd en vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling van deze Gebruiksvoorwaarden het best belichaamt, zodat deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Dedalus met betrekking tot uw gebruik van de Site, en alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken die eerder tussen u en Dedalus bestonden met betrekking tot een dergelijk gebruik, worden hierbij vervangen en geannuleerd. Anders dan zoals bepaald in een koopovereenkomst die u aangaat met Dedalus, zal Dedalus geen tegenaanbiedingen op deze Gebruiksvoorwaarden accepteren, en dergelijke aanbiedingen worden hierbij allemaal categorisch afgewezen. Het nalaten van Dedalus om aan te dringen op strikte uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden of het afdwingen hiervan, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand door Dedalus van enige bepaling of enig recht om deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, noch zal enige gedragslijn tussen Dedalus en u of enige andere partij geacht worden welke bepaling dan ook van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd of opgevat om rechten of rechtsmiddelen aan derden te verlenen.

 

Feedback en informatie

Alle feedback die u op deze Site geeft, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Dedalus is vrij om dergelijke informatie onbeperkt te gebruiken.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser