PRIVACY

Dedalus’ Commitment to the Protection of Personal Information.

DEDALUS GROUP WERELDWIJD GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Wat Dedalus doet voor de bescherming van persoonsgegevens

INLEIDING

Het wereldwijde gegevensbeschermingsbeleid van de Dedalus Group (het “beleid”) beschrijft de principes van gegevensbescherming die door de Dedalus Group (“Dedalus”), de business units en de werknemers van de groep over de hele wereld worden gevolgd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Deze principes zijn uitgelijnd met de hoogste normen in internationale handel en commercie en human resource management. Het feit dat Dedalus aan deze hoge normen wil voldoen, weerspiegelt de waarde die we hechten aan het verdienen en behouden van het vertrouwen van onze medewerkers, klanten, zakenpartners en andere betrokkenen, wiens gegevens met ons worden gedeeld.
Dedalus zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit Beleid en de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.
Normaal gesproken verzamelt Dedalus persoonsgegevens van zijn klanten, leveranciers, werknemers, websitegebruikers, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders, partners, andere derde partijen en het bedrijf kan bij wijze van uitzondering, voor producten die rechtstreeks door eindgebruikers worden gebruikt, gegevens verzamelen van eindgebruikers.
Dedalus erkent dat persoonsgegevens met zorg moeten worden behandeld. We doen er alles aan om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met alle relevante gegevensbeschermingswetten van de landen waarin we actief zijn en in overeenstemming met de hoogste normen van ethisch gedrag.
Als u vragen of feedback over dit beleid hebt, stuur dan een e-mail naar dpo.group@dedalus.eu

REIKWIJDTE EN TOEPASBAARHEID

Dit beleid is van toepassing op alle entiteiten van Dedalus en haar gelieerde ondernemingen. Het definieert het gedrag dat wordt verwacht van elke medewerker, functionaris en directeur van Dedalus bij het verwerken van gegevens van diens klanten, leveranciers, werknemers, websitegebruikers, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders, partners, eindgebruikers van de diensten en andere derde partijen.
Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren van individuen worden verzameld, bijvoorbeeld via websites, andere bestelkanalen en dienst- of arbeidsprocessen.
Dit beleid is erop gericht om gegevensbescherming door ontwerp en door standaardprincipes in de engineering en implementatie van systemen en processen door Dedalus te vergemakkelijken. Daarom is het onder andere bedoeld om het gegevensbeschermingsbeleid van klanten en werknemers te regelen, en om normen voor systeemimplementatie, regelboeken, bedrijfsprocessen, applicaties, ontwikkelingen van het web, van producten en van diensten en technologische roadmaps te beïnvloeden.
Dit beleid is opgesteld om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd, ongeacht geografie of technologie, wanneer ze worden gebruikt binnen de Dedalus Group, en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Dedalus.
Dit beleid is opgezet rond vijf onderliggende verplichtingen:

 1. Persoonsgegevens op eerlijke en rechtmatige wijze verzamelen en verwerken
 2. Individuele rechten en keuzes respecteren
 3. Persoonsgegevens verantwoord en veilig beheren
 4. Gegevensbescherming implementeren door ontwerp en standaardparadigma’s
 5. Samenwerking met toezichthoudende autoriteiten

Dit beleid definieert de uniforme en basale normen van Dedalus die van toepassing zijn bij afwezigheid van strengere regels die kunnen worden opgelegd door lokale wetten.
Voor zover wettelijk vereist of toegestaan door nationale wetten, is dit beleid wereldwijd van toepassing op alle directeuren, functionarissen, leidinggevenden, werknemers en onder contract staande vertegenwoordigers van alle Dedalus-bedrijven. Ook zullen specifieke praktijken worden aangepast om te voldoen aan de wettelijke, regelgevende en culturele vereisten van de landen en regio’s waarin Dedalus actief is. Bovendien zullen, in alle gevallen waarin de onderhandelde voorwaarden in een serviceovereenkomst met Dedalus een beschermingsniveau vereisen voor de gegevens die worden verwerkt door of toevertrouwd aan Dedalus dat de minimale wettelijke vereisten overschrijdt, die onderhandelde voorwaarden prevaleren.
Om te handelen in overeenstemming met dit beleid zijn interne implementatieregels, richtlijnen en training voorzien van alle benodigde ondersteunende documentatie.

VOORNAAMSTE VERPLICHTINGEN

Dedalus verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Dedalus wordt regelmatig intern en door derden gecontroleerd, handhaaft certificeringen en biedt contractuele bescherming volgens industrienormen alsmede passende technische en organisatorische maatregelen om de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te versterken.
Dedalus zal persoonsgegevens alleen verwerken zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met de volgende principes voor gegevensbescherming.

PERSOONSGEGEVENS OP EERLIJKE EN RECHTMATIGE WIJZE VERZAMELEN EN VERWERKEN

Dedalus informeert op duidelijke, eerlijke en transparante wijze over de aard van de gegevens die het bedrijf verzamelt en wat het ermee wil doen. Het gebruik van gegevens door Dedalus voor een ander doel dan aanvankelijk gecommuniceerd is niet toegestaan, tenzij adequate informatie wordt verstrekt aan de betrokken personen en, indien van toepassing, aan Dedalus toestemming wordt gegeven voor het beoogde gebruik. In het algemeen is Dedalus gemachtigd om gegevens voor secundaire doeleinden te gebruiken bij het implementeren van interne controles en audits en om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.
Dedalus verwerkt gegevens alleen voor zover er een passende rechtsgrond bestaat, zoals een geldige en geïnformeerde toestemming, de gerechtvaardigde zakelijke belangen van Dedalus en/of de noodzaak om contracten aan te gaan of uit te voeren en om aan wettelijke of regelgevende verplichtingen te voldoen.
Elke toestemming die wordt gegeven door individuen voor het verzamelen en gebruiken van hun gegevens, moet vrijelijk worden gegeven en in antwoord op duidelijke informatie door Dedalus over het beoogde gebruik van de gegevens. Een dergelijke toestemming kan op elk moment zonder onnodige complicaties door het individu worden ingetrokken.
Bij het verwerken van gegevens namens een klant of een andere derde partij, zal Dedalus zich houden aan de richtlijnen en instructies van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in aanvulling op dit Beleid.
Dedalus zal redelijke stappen ondernemen om, en waar Dedalus een verwerker is, klanten een middel te bieden om te verzekeren dat gegevens nauwkeurig en bijgewerkt zijn, persoonsgegevens slechts zo lang te bewaren als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en gebruikt, en om ze te verwijderen of anoniem te maken nadat aan dergelijke vereisten ten aanzien van de bewaring is voldaan.

INDIVIDUELE RECHTEN EN KEUZES RESPECTEREN

Dedalus erkent de rechten van individuen om:

 1. Inzage te vragen in de gegevens die door Dedalus over hen zijn verzameld en de reden waarom Dedalus over dergelijke gegevens beschikt
 2. Een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die over hen worden bewaard
 3. Te verzoeken om rectificatie of verwijdering van onjuiste of onvolledige gegevens
 4. De aan Dedalus gegeven toestemming voor het verzamelen van hun gegevens te allen tijde in te trekken

Dedalus zal reageren op verzoeken van personen die hun rechten uitoefenen binnen een redelijke termijn na het verzoek van de persoon of binnen een eventuele specifieke periode die vereist kan zijn door de toepasselijke lokale wetgeving.
Dedalus zal klachten van personen over inbreuken op deze regels of gegevensbeschermingswetgeving in behandeling nemen en onderzoeken en zal tijdig op dergelijke klachten reageren.
We respecteren de rechten van klanten om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens of om zich af te melden voor het ontvangen van directmarketingcommunicatie. Bij het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zal Dedalus personen in duidelijke en eenvoudige taal informeren over het gebruik van hun gegevens voor dergelijke doeleinden. Dedalus respecteert het recht van bestaande en potentiële klanten om:

 1. alleen marketingcommunicatie van Dedalus te ontvangen als uitdrukkelijke en specifieke voorafgaande toestemming is gegeven, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, of als Dedalus kan aantonen dat zij bevoegd is om dergelijke communicatie te verzenden voor haar gerechtvaardigde zakelijke doeleinden
 2. geen marketingcommunicatie meer te ontvangen als Dedalus een specifieke voorkeursinstelling, een opt-out of een bezwaar tegen het gebruik van dergelijke gegevens voor marketingdoeleinden heeft ontvangen

We gebruiken gevoelige persoonsgegevens alleen als dat nodig is. Dedalus erkent dat sommige categorieën van persoonsgegevens bijzonder gevoelig zijn en een hoger niveau van bescherming vereisen. Gevoelige gegevens zijn onder meer informatie over iemands gezondheid, biometrische en genetische gegevens, religieuze en politieke opvattingen, ras of etnische afkomst, strafregisters en alle andere informatie die specifiek wordt beschermd door de relevante toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Dedalus implementeert adequate procedures en waarborgen om de toegang tot gevoelige gegevens te beperken tot personen die daarvoor in aanmerking komen en om ongeoorloofde toegang, gebruik en verspreiding ervan te voorkomen.

PERSOONSGEGEVENS VERANTWOORD EN VEILIG BEHEREN

Het is de verantwoordelijkheid van Dedalus om te voldoen aan de vereisten die zijn uiteengezet in dit Beleid en als vereist in de toepasselijke wetgeving. Dedalus treft de nodige maatregelen om de vereisten van dit beleid en de toepasselijke wetgeving na te leven en beschikt over de nodige interne mechanismen om deze naleving aan te tonen.
Dedalus past praktijken voor gegevensbescherming toe die zijn opgesteld om de naleving van dit beleid en de toepasselijke wetgeving te ondersteunen en biedt interne controles om de naleving van de wetgeving voor gegevensbescherming en gerelateerde beleidslijnen en procedures van Dedalus te controleren.
Dedalus streeft ernaar om gegevens te beschermen met passende technische en organisatorische maatregelen, teneinde de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid ervan te verzekeren en het risico voor onbevoegde of onwettelijke toegang, wijziging, vernietiging of openbaarmaking ervan te voorkomen.
Voor zover Dedalus de gegevens heeft beheerd en de inbreuk op de beveiliging rechtstreeks betrekking had op de systemen en diensten van Dedalus, zal Dedalus personen informeren over een inbreuk op de beveiliging die van invloed is op hun gegevens en die een hoog risico zou kunnen vormen voor hun rechten en vrijheden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Dedalus eist van zijn leveranciers of onderaannemers dat zij volledig voldoen aan het gegevensbeschermingsbeleid van Dedalus en aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat zij adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om gegevens te beschermen.
Dedalus beperkt de toegang tot gegevens tot werknemers of leveranciers die specifieke taken moeten uitvoeren in relatie tot deze gegevens. Dedalus stelt training en programma’s beschikbaar om werknemers op te leiden en bewust te maken van hun individuele en collectieve wettelijke, regelgevende en contractuele verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensverwerking.
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving biedt Dedalus redelijke assistentie aan haar klanten, indien Dedalus een verwerker is, om de veiligheid van hun verwerking te waarborgen en zal Dedalus de klanten informeren over een inbreuk op de beveiliging zoals vereist door dergelijke wetten.
Bij het overdragen van gegevens zorgen we ervoor dat we maatregelen hebben getroffen om deze te beschermen voordat ze worden overgedragen. Dedalus draagt persoonsgegevens alleen over tot buiten landsgrenzen als dit gerechtvaardigd is voor zakelijke doeleinden en er waarborgen bestaan om ervoor te zorgen dat de gegevens in het rechtsgebied van bestemming adequaat worden beschermd.
Als de verwerking waarschijnlijk een hoog risico voor personen met zich meebrengt, voert Dedalus een beoordeling van de impact uit, om de risico’s te identificeren die de verwerking kan veroorzaken voor de rechten van personen en om dergelijke risico’s te elimineren of te verminderen.
Dedalus heeft een wereldwijd kantoor voor gegevensbescherming opgericht, dat verantwoordelijk is voor de implementatie van dit beleid, voor het uitvaardigen van aanvullend beleid in relatie tot gegevensbescherming en voor het leveren van strategisch gecoördineerde naleving van voorschriften voor gegevensbescherming en andere diensten en middelen aan de business units van Dedalus.

GEGEVENSBESCHERMING IMPLEMENTEREN DOOR ONTWERP EN STANDAARDPARADIGMA’S

Dedalus implementeert, vanaf het moment waarop de gegevensverwerkingsactiviteit wordt ontworpen, passende technische en organisatorische maatregelen om de principes van gegevensbescherming effectief te implementeren, en integreert de nodige waarborgen in de verwerking om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om de rechten van individuen te beschermen, rekening houdend met de stand van de technologie, de implementatiekosten alsmede met de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, en de risico’s voor de rechten en vrijheden van personen die de gegevensverwerking met zich meebrengt.
Dedalus garandeert ook dat standaard alleen die gegevens worden verwerkt die nodig zijn voor elk specifiek doel van de verwerking. Deze verplichting geldt voor de hoeveelheid verzamelde gegevens, de omvang van de verwerking, de bewaartermijn en de toegankelijkheid van de gegevens.
Om aan deze principes te voldoen, moeten de business units van Dedalus, bij het ontwerpen of uitvoeren van nieuwe projecten, diensten, systemen of producten waar gegevensverwerking bij komt kijken, ervoor zorgen dat ze standaard al in het ontwerp voldoen aan de vereisten van gegevensbescherming. Voor dit doel eist Dedalus tijdens de ontwerpfase van dergelijke projecten ook specifieke, relevante waarborgen en functies van leveranciers, softwareontwikkelaars en andere derde partijen. In alle gevallen waarin nieuw projecten, diensten, systemen of activiteiten gegevensverwerking impliceren, moet de business unit die zich met deze activiteiten bezighoudt de technische documentatie, waarborgen en verifiëren alsmede de maatregelen die zijn getroffen om gegevensminimalisatie en minimalisering van de potentiële risico’s voor de individuen te garanderen.

SAMENWERKING MET TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN

Dedalus zal samenwerken met elke bevoegde nationale of regionale toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en die goede redenen heeft om de verwerking van persoonsgegevens door Dedalus in twijfel te trekken. Dedalus zal de beslissingen van die bevoegde toezichthoudende autoriteit naleven met betrekking tot alle kwesties die verband houden met dit beleid.

SCHENDINGEN

Niet-naleving van dit beleid kan worden beschouwd als een ernstige schending van het vertrouwen dat Dedalus in zijn personeel moet kunnen stellen. Niet-naleving door een werknemer kan daarom leiden tot een sanctie, zoals schorsing of andere disciplinaire maatregelen of arbeidsrechtelijke maatregelen. Niet-naleving door stafleden die geen werknemers zijn kan leiden tot beëindiging van het betreffende contract. Personeel zal niet worden bestraft voor het ter sprake brengen van problemen met betrekking tot de naleving van dit beleid.
We also have appointed a data protection officer (“DPO”), which you can contact by e-mail at the following address:

WIJZIGINGEN VAN DIT BELEID

Dit beleid vervangt alle eerdere beleidslijnen van Dedalus ten aanzien van gegevensbescherming voor zover deze betrekking hebben op dezelfde problemen en niet consistent zijn met dit beleid of minder beperkende vereisten opleggen.
Dedalus behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen. Alle materiële wijzigingen zullen worden gemeld op de website van Dedalus.

CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

We hebben ook een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (Data Protection Officer, “DPO”), waarmee u contact kunt opnemen via e-mail op het volgende adres:

voor Dedalus S.p.A dpo.group@dedalus.eu

voor bedrijven die gevestigd zijn in het VK dpo-uk@dedalus.group.

voor bedrijven die gevestigd zijn in Frankrijk dpo.france@dedalus.eu

voor bedrijven die gevestigd zijn in Duitsland/Oostenrijk datenschutz.dach@dedalus.com

voor bedrijven die gevestigd zijn in Italië dpo@dedalus.eu

 

Huidige versie: Dedalus – privacybeleid – v. 1

Laatst bijgewerkt: September 2021

 

De Dedalus Group hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy en wil hier bijzondere aandacht aan besteden.
Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u optreedt namens een leverancier of zakenpartner van de Dedalus Group (bv. als werknemer, stagiair, bedrijfsvertegenwoordiger).
Houd er in dit verband rekening mee dat de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens de entiteit van de Dedalus Group is die onder haar leveranciers of prospects de entiteit heeft namens wie u optreedt (hierna te noemen “we/wij”, “onze” and “ons”). Zie punt 7 hieronder (“Hoe kunt u contact met ons opnemen?”) voor informatie over de contactgegevens van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE? 

We verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens over u:

 • Identificatiegegevens (bv. achternaam, voornaam, contactgegevens, afbeelding enz.).
 • Beroepsgegevens (bv. functie, identiteit van uw werkgever, enz.).
 • Economische en financiële informatie (inkomen, financiële situatie, belastingsituatie, enz.)

In de meeste gevallen is het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht; we kunnen in onze werkrelatie met de entiteit namens wie u optreedt, niet zonder deze gegevens. Als u bijvoorbeeld weigert ons uw contactgegevens te verstrekken zodat we u een overeenkomst kunnen sturen om te ondertekenen, kunnen we geen overeenkomst aangaan met de entiteit namens wie u optreedt.
In elk geval zullen we u informeren wanneer het verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken.
Bovendien verbindt u zich ertoe, als u ons persoonsgegevens van derden verstrekt (bv. als u ons de gegevens van een ondertekenaar verstrekt zodat we de te ondertekenen overeenkomst kunnen opstellen) ervoor te zorgen dat deze personen naar behoren zijn geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid en, indien nodig, toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

2. WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en, voor elk doel, de wettelijke basis voor de betreffende verwerking:

DOELEN RECHTSGROND
Relatiebeheer met leveranciers, dienstverleners en zakenpartners, (bv. agenten), met inbegrip van: (i) het opstellen en uitvoeren van overeenkomsten; (ii) beheer en opvolging van door ons geplaatste bestellingen; (iii) betaling van facturen; enz. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een overeenkomst aan te gaan of op verzoek van de leverancier, dienstverlener of zakenpartner namens wie u optreedt.
Indien van toepassing het bestuderen, organiseren en uitvoeren van transacties met betrekking tot onze activiteiten, met name in het kader van fusies en overnames, spin-offs, enz. Ons gerechtvaardigd belang bij het vinden van investeerders/kopers/andere belanghebbenden die mogelijk belangstelling hebben voor ons bedrijf.
Analyse van gegevens voor business intelligence-doeleinden om ons begrip van interne bedrijfsprocessen te verbeteren, de effectiviteit en efficiëntie van ons managementsysteem te evalueren en initiatieven te beoordelen Ons gerechtvaardigd belang om onze organisatie te analyseren en interne processen te verbeteren
Naleving van het toepasselijke wettelijk kader De noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.
Het beheren en opvolgen van mogelijke geschillen met u of derden De verwerking is noodzakelijk om het contract te beheren en ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang om de verschuldigde bedragen te innen en om onze belangen te verdedigen, met inbegrip van het nemen van juridische stappen en, indien van toepassing, als bepaalde categorieën gegevens (veroordelingen, overtredingen, beveiligingsmaatregelen) worden verwerkt, de noodzaak om onze rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

In any case, please note that we will not process your personal data for any other purpose that is incompatible with the above-mentioned purposes.

3. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

In het kader van onze verwerkingsactiviteiten, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers:

 • aan onze dienstverleners, leveranciers, agenten en contractanten, voor zover deze ons helpen bij het uitvoeren van de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet (we gebruiken bijvoorbeeld IT-dienstenaanbieders om uw persoonsgegevens namens ons te hosten, enz.).
 • aan andere entiteiten van de Dedalus Group (bv. in het kader van onze boekhoudkundige/fiscale verplichtingen moeten we mogelijk een bepaalde hoeveelheid informatie delen, waaronder ook persoonsgegevens van u, voor consolidatiedoeleinden op het niveau van de Dedalus Group, bv. bepaalde diensten kunnen worden gecontracteerd door de holding ten behoeve van alle groepsmaatschappijen).
 • indien van toepassing, aan investeerders/kopers en hun adviseurs (bijvoorbeeld in het kader van fusies en overnames).
 • aan bevoegde rechtbanken, openbare instanties, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties (met inbegrip van gevallen waarin we verplicht zijn om te voldoen aan verzoeken op wettelijke of regelgevende gronden).

Ongeacht de ontvanger, zullen we uw persoonsgegevens alleen aan hen bekendmaken op een strikt noodzakelijke basis en alleen voor zover dit nodig is om de in dit beleid genoemde doeleinden te bereiken.
We verkopen uw persoonsgegevens niet.

4. GEVEN WE GEGEVENS DOOR BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

In verband met de verwerking die in dit beleid wordt beschreven, geven wij uw persoonsgegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), ook naar landen die door de Europese Commissie niet worden erkend als landen die een passend niveau van gegevensbescherming bieden.

In dit verband zorgen wij ervoor dat het beschermingsniveau van uw persoonsgegevens niet nadelig wordt beïnvloed door dergelijke doorgiften.
Concreet betekent dit dat elk van de beoogde overdrachten ten minste gebaseerd is op één van de volgende mechanismen:

 • het bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het land waarnaar uw persoonsgegevens worden doorgegeven; of anders;
 • het overeenkomen van standaardcontractbepalingen die de door de Europese Commissie vastgestelde modellen reproduceren; of, anders;
 • het bestaan van een vrijstelling met betrekking tot een van de specifieke situaties waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) uitputtend voorziet (bv. wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor een dergelijke doorgifte nadat u op de hoogte bent gesteld van het ontbreken van waarborgen, wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor het uitvoeren van een tussen u en ons gesloten overeenkomst, wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst die in uw belang tussen ons en een derde is gesloten, of wanneer de doorgifte noodzakelijk is om onze rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen, enz.).

U kunt kopieën van deze documenten verkrijgen door een e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, “DPO”). De contactgegevens staan in punt 7 (Hoe kunt u contact met ons opnemen?) hieronder.

5. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?  

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking in kwestie.

Met andere woorden, dit betekent dat de opslagperiodes die wij toepassen veranderen op grond van het doel waarvoor we de gegevens in kwestie verwerken. In onderstaande tabel ziet u, voor elk doel, de bewaartermijn die van toepassing is op uw persoonsgegevens:

DOELEN BEWAARTERMIJN
Relatiebeheer met leveranciers, dienstverleners en zakenpartners, (bv. agenten), met inbegrip van: (i) het opstellen en uitvoeren van overeenkomsten; (ii) beheer en opvolging van door ons geplaatste bestellingen; (iii) betaling van facturen; enz. Volgens de lokale wetgeving en niet langer dan 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie met de leverancier, dienstverlener of zakenpartner namens wie u optreedt.
In Nederland bewaren we uw persoonsgegevens tot 3 jaar na het einde van onze contractuele relatie of 7 jaar voor informatie ten behoeve van belastingdoeleinden.
In Denemarken bewaren we uw persoonsgegevens tot 3 jaar na het einde van onze contractuele relatie.
Indien van toepassing het bestuderen, organiseren en uitvoeren van transacties met betrekking tot onze activiteiten, met name in het kader van fusies en overnames, spin-offs, enz. Uw gegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig is om de geschiktheid van de voorgestelde transacties te beoordelen en zo nodig uit te voeren.
Analyse van gegevens voor business intelligence-doeleinden om ons begrip van interne bedrijfsprocessen te verbeteren, de effectiviteit en efficiëntie van ons managementsysteem te evalueren en initiatieven te beoordelen Voor de duur die nodig is om de business intelligence-analyse uit te voeren
Naleving van het toepasselijke wettelijk kader Uw gegevens worden bewaard voor de duur van de verjaringstermijn van de verplichtingen die op ons van toepassing zijn.
Het beheren en opvolgen van mogelijke geschillen met u of derden Uw gegevens worden bewaard voor de duur van het geschil en totdat alle mogelijke verhaalsmiddelen zijn uitgeput.

We hebben ook een archiveringsbeleid opgesteld. Dit garandeert dat uw persoonsgegevens niet onnodig in de actieve database worden opgeslagen.
In elk geval zullen wij, zodra de toepasselijke bewaartermijn is verstreken, uw persoonsgegevens onherroepelijk wissen of anonimiseren, zodat u niet meer geïdentificeerd kunt worden.
6. WELKE RECHTEN HEBT U?

Volgens het toepasselijke wettelijke kader voor gegevensbescherming, met name de AVG, hebt u als betrokkene de volgende rechten:

 • U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens en verzoeken deze te corrigeren of te wissen.
 • U hebt ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt of om bezwaar tegen de verwerking te maken.
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, houd er dan rekening mee dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk.

Houd er echter rekening mee dat sommige van de bovenstaande rechten onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden, die worden bepaald door het toepasselijke wettelijke kader voor gegevensbescherming. Dus als uw specifieke situatie niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunnen wij helaas niet aan uw verzoek voldoen.
Om uw rechten uit te oefenen neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, zie de contactgegevens in Punt 7 (Hoe kunt u contact met ons opnemen?). Om uw verzoek zo efficiënt mogelijk te verwerken, kunnen wij u om bepaalde aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en/of u te helpen bij het lokaliseren van de persoonsgegevens die het onderwerp van uw verzoek vormen.
U kunt bovendien altijd een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit:

Voor Zweden: Integritetsskyddsmyndigheten | IMY
Voor Denemarken: Datatilsynet
Voor België: Homepage | Autorité de protection desdonnées
Gegevensbeschermingsautoriteit (dataprotectionauthority.be)

Voor Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens |

7. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de vennootschap van de Dedalus Group waarmee u de contractuele/precontractuele relatie bent aangegaan, die zal optreden als de verwerkingsverantwoordelijke. U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het vestigingsadres, zoals aangegeven op de betreffende website en in de contractuele documentatie.
We hebben ook een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (Data Protection Officer, “DPO”), waarmee u contact kunt opnemen via e-mail op het volgende adres: dpo.group@dedalus.eu

Huidige versie: Privacybeleid voor leveranciers/zakenpartners – v. [2]

Laatst bijgewerkt: [Juli 2022]

Dit document is opgesteld in overeenstemming met EU-verordening 2016/679 (de “AVG“) om gebruikers in staat te stellen te begrijpen welke cookies worden geïnstalleerd wanneer ze de website www.dedalus.com (de “Website“) gebruiken.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Dedalus S.p.a., gevestigd in Italië, Milaan, Piazza della Santissima Trinità 6 (“Dedalus”) handelingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (“Gegevens”) van de gebruikers van de Website die door middel van cookies worden verzameld. Elk verzoek kan worden gericht aan Dedalus op bovengenoemd fysiek adres of via het e-mailadres global.marketing@dedalus.com.
Dedalus heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (Data Protection Officer, DPO), met wie contact kan worden opgenomen via dpo.group@dedalus.eu.

 

 1. Door Dedalus verwerkte gegevens

De navigatie op de website impliceert het gebruik van cookies, korte tekststrings die de bezochte websites naar de browser van de gebruiker sturen, waar ze worden opgeslagen en vervolgens bij volgende bezoeken naar dezelfde websites worden verzonden. Bij het browsen op een site kan de gebruiker ook cookies op zijn computer ontvangen van andere sites of webservers dan degene die hij/zij bezoekt (zogenaamde cookies van “derden”). We onderscheiden de volgende soorten cookies:

 1. technische cookies, die het mogelijk maken om activiteiten uit te voeren die gerelateerd zijn aan de werking van de Site.
 2. profileringscookies, die worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren en, indien nodig, om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker tijdens het navigeren heeft uitgedrukt.

Deze website gebruikt de volgende cookies:

 

Cookies Duration Description Host Type (prima/terza parte)
Technische cookies        
_GRECAPTCHA 1 year This cookie is set by Google reCAPTCHA for protects website forms from spam and brute-force attacks.  Store and track visits across websites. www.google.com 3rd
cookielawinfo-checbox-analytics 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Analytics”. www.dedalus.com 1st
cookielawinfo-checbox-functional 11 months The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Functional”. www.dedalus.com 1st
cookielawinfo-checbox-others 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other. www.dedalus.com 1st
cookielawinfo-checkbox-necessary 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”. www.dedalus.com 1st
cookielawinfo-checkbox-performance 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”. www.dedalus.com 1st
CookieLawInfoConsent 1 year The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store if user has consented to the use of cookies. www.dedalus.com 1st
viewed_cookie_policy 11 months The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. www.dedalus.com 1st
VISITOR_INFO1_LIVE 8 months A cookie that YouTube sets that measures your bandwidth to determine whether you get the new player interface or the old. .youtube.com 3rd
YSC session This cookie is set by the YouTube video service on pages with embedded YouTube video .youtube.com 3rd
Analyse-/profileringscookies
_ga 1y 364d The Google Universal Analytics javascript library uses first-party cookies to: distinguish unique users and throttle the request rate. .analytics.google.com 3rd
_ga_8KYD6DV1RG 2 years The Google Universal Analytics javascript library uses first-party cookies to store anonymized statistics. .dedalus.com 1st
_ga_K3D2S76CQB 2 years The Google Universal Analytics javascript library uses first-party cookies to store anonymized statistics. .dedalus.com 1st

 

Noodzakelijke technische cookies kunnen niet worden geweigerd door de gebruiker van de Website, aangezien ze strikt functioneel zijn voor de website zelf, maar het staat de gebruiker daarentegen vrij om het gebruik van analyse-, profileringscookies en niet strikt noodzakelijke cookies te accepteren of te weigeren. De gebruiker kan zijn keuzes met betrekking tot cookies instellen en bekijken met de functie “cookie-instellingen” die beschikbaar is op de website (in het privacy-onderdeel)

 1. Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

Door het gebruik van cookies worden de volgende doeleinden nagestreefd:
3.1 om de navigatie binnen de Website en de vlotte functionaliteit ervan mogelijk te maken. De rechtsgrond voor de verwerking is het aanbieden aan gebruikers van diensten gerelateerd aan de Website en het gerechtvaardigd belang van Dedalus om een functionele website te hebben.
3.2 om te voldoen aan eventuele verplichtingen onder toepasselijke wetten, regelgeving of EU-wetgeving, of om te voldoen aan verzoeken van de autoriteiten. De wettelijke basis voor de verwerking is de verplichting van Dedalus om te voldoen aan verplichte wetgeving.
3.3 om gebruikersgedrag te analyseren en de gebruiker indien mogelijk reclameboodschappen te zenden in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker tijdens het navigeren heeft uitgedrukt. De wettelijke basis voor verwerking is in dit geval de toestemming van de betrokken partij.
3.4 als het nodig is om de rechten van Dedalus te verdedigen in het kader van geschillen, ook in de rechtbank. De wettelijke basis van de verwerking is het gerechtvaardigd belang van de eigenaar om zijn rechten te beschermen.
Het verstrekken van gegevens is optioneel maar (behalve in gevallen van verwerking op basis van toestemming) bij niet verstrekken van gegevens kan de degene die verantwoordelijk is voor de verwerking de navigatie binnen de website niet toestaan.

 1. Ontvangers van de gegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven:
(a) aan derden die specifieke activiteiten met betrekking tot de gegevens moeten uitvoeren, in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking, of aan aanbieders van diensten aan de verwerkingsverantwoordelijke.
(b) aan autoriteiten, entiteiten en/of partijen aan wie de gegevens op grond van bindende wettelijke of contractuele bepalingen moeten worden bekendgemaakt.
(c) in andere omstandigheden, zoals overnames en verkoop aan potentiële derde partijen, wanneer we verwachten een deel van of al onze activiteiten te verkopen of over te dragen.

 1. Doorgifte van gegevens tot buiten de Europese Economische Ruimte

Voor wat de mogelijke overdracht betreft van Gegevens naar landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren, zal de verwerking plaatsvinden volgens één van de wettelijk toegestane methoden en dus via de selectie van ontvangers die zijn gevestigd in landen die door de Europese Commissie als adequaat worden beschouwd of door de bepaling van standaardcontractbepalingen.

 1. Bewaartermijn

De gegevens worden slechts bewaard voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, met inachtneming van de principes van beperking en minimalisering van de opslag. De duur van de cookies is op meer precieze wijze gedefinieerd in punt 2. Voor de gegevens waarvan de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de belanghebbende, wordt bepaald dat deze worden bewaard totdat deze toestemming wordt ingetrokken.

 1. Rechten van betrokkenen

Als er relevante wettelijke vereisten bestaan, kunnen betrokkenen de verwerkingsverantwoordelijke of de functionaris voor gegevensbescherming vragen om toegang te krijgen tot hun gegevens, deze te corrigeren of te wissen of kunnen ze bezwaar maken tegen de verwerking ervan, kunnen ze beperking van de verwerking vragen in de gevallen die zijn voorzien door artikel 18 AVG, en kunnen ze evenals vragen de hen betreffende gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, in de gevallen die zijn voorzien in artikel 20 AVG.
Bovendien heeft de gebruiker het recht om elke toestemming voor verwerking op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking door de is uitgevoerd door degene die verantwoordelijk is voor de verwerking.
Verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke op de hierboven vermelde adressen.
In ieder geval kan de belanghebbende een klacht indienen bij de garant voor de bescherming van persoonsgegevens als hij of zij van mening is dat de verwerking van zijn of haar gegevens in strijd is met de geldende regelgeving.

Current version: Dedalus –Cookie policy– Dedalus S.p.a v. 1

Last updated: October 2021

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser