PRIVACY

Dedalus’ Commitment to the Protection of Personal Information.

DEDALUS-KONCERNENS GLOBALA DATASKYDDSPOLICY

Dedalus åtagande för skydd av personuppgifter

INTRODUKTION

Dedalus-koncernens globala dataskyddspolicy (”policyn”) beskriver de principer för dataskydd som följs av Dedalus-koncernen (”Dedalus”), dess affärsenheter och dess anställda runt om i världen när det gäller behandling av personuppgifter.

Dessa principer är i linje med de högsta standarderna inom internationell handel och affärsverksamhet samt förvaltning av mänskliga resurser. Dedalus åtagande för dessa höga standarder återspeglar det värde vi lägger på att få och upprätthålla förtroendet hos våra anställda, kunder, affärspartners och andra intressenter vars uppgifter delas med oss.

Dedalus kommer att behandla personuppgifter i enlighet med denna policy samt tillämpliga dataskyddslagar.

I den regelbundna verksamheten samlar Dedalus in personuppgifter från sina kunder, leverantörer, anställda, webbplatsanvändare, arbetssökande, entreprenörer, aktieägare, partners, övriga tredje parter och i undantagsfall, för produkter som används direkt av slutanvändare, kan företaget samla in uppgifter från slutanvändare.

Dedalus inser att personuppgifter måste behandlas med försiktighet. Vårt åtagande är att bedriva vår verksamhet i enlighet med alla relevanta dataskyddslagar i de länder där vi är verksamma och i enlighet med de högsta standarderna för etiskt uppförande.

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy, vänligen kontakta oss på [email protected]

OMFATTNING OCH TILLÄMPLIGHET

Denna policy gäller för alla Dedalus dotterbolag och enheter. Den definierar det beteende som förväntas av alla Dedalus anställda, handläggare och chefer vid behandling av uppgifter om Dedalus kunder, leverantörer, anställda, webbplatsanvändare, arbetssökande, entreprenörer, aktieägare, partners, slutanvändare av tjänsterna och övriga tredje parter.

Personuppgifter kan samlas in från personer på flera olika sätt, inklusive till exempel genom webbplatser, andra beställningskanaler samt service- eller anställningsprocesser.

Denna policy syftar till att underlätta dataskydd, genom design och genom standardprinciper i konstruktion och genomförande av system och processer skapade av Dedalus. Därför är den, bland annat, avsedd att styra policyer angående dataskydd för kunder och anställda samt att påverka standarder för implementering av system, regelböcker, affärsprocesser, applikationer, webb, produkt- och tjänsteutveckling samt tekniska handlingsplaner.

Denna policy är utformad för att säkerställa att personuppgifter skyddas, oavsett geografiskt läge eller teknik när de används inom Dedalus-koncernen och gäller för Dedalus behandling av personuppgifter. Denna policy är organiserad kring fem underliggande åtaganden:

 1. insamling och behandling av personuppgifter på ett rättvist och lagligt sätt
 2. respekt för personliga rättigheter och val
 3. hantering av personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt
 4. implementering av dataskydd genom design och som standardmönster
 5. samarbete med tillsynsmyndigheter

Denna policy definierar Dedalus enhetliga och grundläggande standarder som gäller i avsaknad av strängare regler vilka kan föreskrivas i lokala lagar.

I den utsträckning som lagen kräver, eller enligt vad som tillåts enligt nationell lagstiftning, gäller denna policy över hela världen för alla chefer, handläggare, företagsledare, anställda och kontrakterade representanter i alla Dedalus-företag. Dessutom ska särskilda metoder anpassas för att uppfylla de rättsliga, reglerande och kulturella kraven i de länder och regioner där Dedalus bedriver verksamhet. Vidare ska, i samtliga fall där de förhandlade villkoren i något Dedalus-tjänsteavtal kräver en skyddsnivå för de uppgifter som behandlas av eller anförtrotts Dedalus som överskrider minimikraven i lagstiftningen, dessa förhandlade villkor gälla.

Interna regler för genomförande, riktlinjer och utbildning tillhandahålls med all nödvändig dokumentation för att agera enligt denna policy.

VIKTIGA ÅTAGANDEN

Dedalus har åtagit sig att efterleva gällande dataskyddslagar. Dedalus granskas regelbundet internt och av tredje part, upprätthåller certifieringar och tillhandahåller avtalsskydd av branschstandard samt vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att stärka efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.

Dedalus kommer endast att behandla personuppgifter enligt tillämpliga lagar och i enlighet med följande principer för dataskydd.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV UPPGIFTER PÅ ETT RÄTTVIST OCH LAGLIGT SÄTT

Dedalus informerar tydligt, ärligt och öppet om vilken typ av uppgifter företaget samlar in och vad det avser att göra med dessa. Dedalus användning av uppgifter för ett annat syfte än vad som ursprungligen meddelats är ej tillåten, såvida inte tillräcklig information lämnas till berörda personer och, i förekommande fall, samtycke till avsedd användning ges till Dedalus. I allmänhet har Dedalus rätt att använda uppgifter för sekundära syften, vid genomförande av interna kontroller och revisioner samt i enlighet med lagstadgade och reglerande skyldigheter.

Dedalus behandlar endast uppgifter i den utsträckning det finns en lämplig rättslig grund för detta, såsom ett giltigt och informerat samtycke, Dedalus legitima affärsintressen och/eller behovet av att ingå eller genomföra avtal samt uppfylla lagstadgade eller reglerande åtaganden.

Alla samtycken som ges av personer för insamling och användning av dessas uppgifter måste ges av fri vilja och efter tydlig information från Dedalus om den avsedda användningen av uppgifterna. Sådant samtycke kan när som helst återkallas av personen utan otillbörliga komplikationer.

Vid behandling av uppgifter på uppdrag av en kund eller annan tredje part, kommer Dedalus utöver denna policy att följa riktlinjer och instruktioner från personuppgiftsansvarig.

Dedalus kommer att vidta rimliga åtgärder för att, och där Dedalus hanterar uppgifter, ge kunderna möjlighet att tillse att uppgifterna är korrekta och uppdaterade, endast behålla personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften för vilka de samlas in och används, samt att radera eller anonymisera uppgifterna efter att sådana lagringskrav har uppfyllts.

RESPEKT FÖR PERSONLIGA RÄTTIGHETER OCH VAL

Dedalus inser att personer har rätt att:

 • begära tillgång till de uppgifter som samlats in om dem av Dedalus samt anledningen till att Dedalus har dessa uppgifter
 • få en kopia av de personuppgifter som finns om dem
 • begära rättelse eller radering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter
 • när som helst återkalla samtycke som givits till Dedalus för insamling av deras uppgifter Dedalus kommer att svara på begärande gjorde av personer som utövar sina rättigheter inom rimlig tid efter personens begäran, eller inom en specifik period om detta krävs enligt tillämpliga lokala Dedalus kommer att handlägga och undersöka klagomål från personer om eventuella brott mot dessa regler eller dataskyddslagar samt kommer att svara på sådana klagomål i tid.

Vi respekterar kundernas rätt att invända mot användningen av deras uppgifter samt att avstå från att ta emot direkt marknadsföring. Vid användning av personuppgifter för marknadsföringsändamål kommer Dedalus att informera personer på ett klart och tydligt sätt om användningen av deras uppgifter för sådana ändamål. Dedalus respekterar sina befintliga och potentiella kunders rätt att:

 • endast ta emot marknadsföringskommunikation från Dedalus om ett uttryckligt och specifikt förhandsgodkännande har tillhandahållits, om detta krävs enligt tillämpliga lagar, eller om Dedalus kan visa att det är tillåtet att skicka sådan kommunikation för legitima affärsändamål
 • inte längre få någon marknadsföringskommunikation ifall en specifik inställning, en avanmälan eller en invändning mot att använda sådana uppgifter för marknadsföringsändamål har mottagits av Dedalus.

Vi använder känsliga personuppgifter endast om det är nödvändigt. Dedalus inser att vissa kategorier av personuppgifter är särskilt känsliga och kräver en högre skyddsnivå. Känsliga uppgifter inkluderar information om en persons hälsa, biometriska och genetiska uppgifter, religion och politiska åsikter, ras eller etniskt ursprung, brottsregister och all annan information som specifikt skyddas av relevanta tillämpliga dataskyddslagar.

Dedalus genomför lämpliga rutiner och skyddsåtgärder för att begränsa åtkomsten till känsliga uppgifter till enbart behöriga personer samt förhindra obehörig åtkomst, användning och spridning.

HANTERING AV UPPGIFTER PÅ ETT ANSVARSFULLT OCH SÄKERT SÄTT

Dedalus ansvarar för att uppfylla kraven i denna policy samt tillämpliga lagar. Dedalus vidtar nödvändiga åtgärder för att följa kraven i denna policy samt tillämpliga lagar och har nödvändiga interna mekanismer på plats för att visa att kraven följs.

Dedalus använder dataskyddspraxis utformad för att stödja efterlevnad av denna policy och tillämpliga lagar samt tillhandahåller interna kontroller för att verifiera efterlevnaden av dataskyddslagar och relaterade policyer och rutiner för Dedalus.

Dedalus strävar efter att skydda uppgifter med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa dessas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet samt för att förhindra risken för obehörig eller olaglig åtkomst, ändring, förstörelse eller avslöjande.

Såvida Dedalus har hanterat uppgifter, och säkerhetsöverträdelser direkt involverar Dedalus system och tjänster, kommer Dedalus att informera personer om säkerhetsbrott, vilka påverkar dessas uppgifter, som kan utgöra en hög risk för deras rättigheter och friheter i enlighet med gällande lagar.

Dedalus kräver av sina leverantörer och underentreprenörer att de till fullo följer Dedalus dataskyddspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning samt upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda data.

Dedalus begränsar dataåtkomsten till de anställda eller leverantörer vilka behöver utföra specifika arbetsuppgifter relaterade till sådana uppgifter. Dedalus bedriver utbildning och program för att utbilda och öka medvetenheten bland de anställda för dessas individuella och kollektiva juridiska, reglerande och avtalsmässiga ansvar när det gäller databehandling.

I enlighet med tillämplig lag ger Dedalus rimlig hjälp till sina kunder och, där Dedalus hanterar uppgifter, hjälp att tillse säkerhet för behandlingen, Dedalus kommer även att informera kunderna om säkerhetsbrott enligt vad som krävs i tillämpliga lagar.

När uppgifter överförs ser vi till att vi har vidtagit åtgärder för att skydda dessa före överföringen. Dedalus överför personuppgifter över nationsgränser endast när detta är berättigat för affärsändamål, och det finns garantier för att säkerställa att uppgifterna kommer att fortsätta att vara tillräckligt skyddade i destinationens jurisdiktion.

Om behandlingen sannolikt leder till hög risk för enskilda personer gör Dedalus en konsekvensbedömning för att identifiera de risker som behandlingen kan medföra för den enskildes rättigheter, samt eliminerar eller minskar sådana risker.

Dedalus har ett globalt dataskyddsombud som ansvarar för att genomföra denna policy, utfärda ytterligare dataskyddsrelaterade policyer och tillhandahålla strategiskt koordinerade dataskyddsrelaterade efterlevnadstjänster samt andra tjänster och resurser till Dedalus affärsenheter.

IMPLEMENTERING AV DATASKYDD GENOM DESIGN OCH SOM STANDARDMÖNSTER

Dedalus genomför från och med den tidpunkt då databehandlingsverksamheten utformas lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att effektivt genomföra principerna för dataskydd, och integrerar de nödvändiga säkerhetsåtgärderna i behandlingen för att uppfylla de lagstadgade kraven och skydda personers rättigheter, med beaktande av den tekniska utvecklingen, kostnaden för genomförandet och arten, omfattningen, sammanhanget och syftet med behandlingen, samt de risker för personers rättigheter och friheter som uppgiftsbehandlingen medför.

Dedalus garanterar också som standard att endast uppgifter som är nödvändiga för varje specifikt syfte i behandlingen behandlas. Denna skyldighet gäller mängden insamlade uppgifter, omfattningen av behandlingen, lagringstiden och tillgången till uppgifterna.

För att följa dessa principer måste Dedalus affärsenheter, när de utformar eller genomför nya projekt, tjänster, system eller produkter som innefattar databehandling, se till att de uppfyller kraven på dataskydd genom design och som standard. I detta syfte kräver Dedalus också särskilda relevanta skyddsåtgärder och funktioner från leverantörer, mjukvaruutvecklare och andra tredje parter under designfasen av sådana projekt. När ett nytt projekt, en ny tjänst, ett nytt system eller en ny aktivitet innebär databehandling måste affärsenheten som deltar i denna verksamhet verifiera den tekniska dokumentationen, säkerhetsföreskrifterna, funktionerna och de åtgärder som vidtagits för att säkerställa minskning av uppgifter och potentiella risker för personer.

SAMARBETE MED TILLSYNSMYNDIGHETER

Dedalus kommer att samarbeta med alla behöriga nationella eller regionala tillsynsmyndigheter som ansvarar för att övervaka tillämplig dataskyddslagstiftning vilka har goda skäl att ifrågasätta behandling av personuppgifter av Dedalus och kommer att följa sådana behöriga tillsynsmyndigheters beslut i alla frågor som rör denna policy.

ÖVERTRÄDELSER

Bristande efterlevnad av denna policy kan betraktas som ett allvarligt brott mot det förtroende som Dedalus måste kunna ha för sin personal. En anställds bristande efterlevnad kan därför resultera i en sanktion, såsom suspension eller andra disciplinära åtgärder eller åtgärder enligt arbetsrätten. Bristande efterlevnad av personal som inte är anställda kan resultera i uppsägning av det relevanta avtalet. Personalen kommer inte att straffas för att de tar upp frågor som rör efterlevnaden av denna policy.

ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

Denna policy ersätter alla Dedalus tidigare dataskyddspolicyer i den utsträckning de berör samma frågor och inte överensstämmer med denna policy eller ställer mindre restriktiva krav.

Dedalus förbehåller sig rätten att ändra denna policy. Eventuella väsentliga förändringar kommer att meddelas på Dedalus webplats.

KONTAKTUPPGIFTER TILL DATASKYDDSOMBUDET

Vi har också utsett ett dataskyddsombud (”DSO”), som du kan kontakta via e-post på följande adress: för Dedalus S.p.A [email protected]

för företag baserade i Storbritannien [email protected]. för företag baserade i Frankrike [email protected]

för företag baserade i Tyskland/Österrike [email protected] för företag baserade i Belgien [email protected]

för företag baserade i Italien [email protected]

 

Aktuell version: [Dedalus – Sekretesspolicy – v. 1]

Senast uppdaterad: [September 2021]

Dedalus-koncernen lägger stor vikt vid, och avser att ägna särskild uppmärksamhet åt, att skydda dina personuppgifter och värna din integritet.

Syftet med denna sekretesspolicy och information för webbplatsanvändare (hädanefter kallat ”meddelandet”) är därför att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas när du besöker webbplatsen www.dedalus.com (nedan kallad ”webbplatsen”).

I detta avseende, vänligen notera att Dedalus Sweden AB anses vara personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter (nedan kallad ”vi”, ”oss” och ”vår”).

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du besöker vår webbplats kan vi samla in följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • identifikationsuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, e-postadress, användarnamn, lösenord, region, typ av enhet).
 • yrkesmässiga uppgifter    (t.ex.    innehavd     befattning,                         verksamhetsområde, arbetsgivare).
 • tekniska uppgifter (t.ex. IP-adress, typ av webbläsare som används ); och
 • alla personuppgifter som ingår i all korrespondens som du skickar till

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, men vi kommer inte att kunna tillhandahålla dig de tjänster och den information du begär utan dessa. Om du till exempel kontaktar oss via webbplatsen måste du ge oss din e-postadress så att vi kan svara dig.

I alla fall kommer vi att informera dig om när det är obligatoriskt att lämna dina personuppgifter.

Vidare, i händelse av att du förser oss med personuppgifter som tillhör tredje part åtar du dig att se till att dessa personer har blivit vederbörligen informerade om behandlingen av deras personuppgifter i enlighet med denna policy och, om så krävs, har samtyckt till behandling av sina personuppgifter.

2. Varför och hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

I tabellen nedan beskrivs de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och, för varje syfte, den rättsliga grunden för den aktuella behandlingen. I tabellen nedan anges även, för varje syfte, den lagringstid som kommer att tillämpas för dina personuppgifter. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet med behandlingen i fråga.

Med andra ord innebär detta att de lagringstider vi tillämpar varierar beroende på i vilket syfte vi behandlar uppgifterna i fråga:

SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Svar på begärande och frågor som du kan skicka via webbplatsen, och mer allmänt hantering av vår relation  med besökare på webbplatsen. 1. Insamling;
2. Registrering/lagring;
3. Organisationsstruktur;
4. Användning;
5. Visualisering/konsultation/åtkomst;
6. Radering.
a) identifikationsuppgift er (t.ex. efternamn, förnamn, e-postadress, användarnamn, lösenord, region, typ av enhet).
b) tekniska uppgifter (t.ex. IP-adress, typ av webbläsare som används osv.)
RÄTTSLIG GRUND
Behandlingen utförs för att ge dig den service du begärde av oss.
LAGRINGSTID
Vi lagrar dina personuppgifter i högst 3 år från vår senaste kontakt med dig.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Förbättring av våra tjänster och vår webbplats. 1. Insamling;
2. Registrering/lagring;
3. Organisationsstruktur;
4. Användning;
5. Visualisering/konsultation/åtkomst;
6. Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7. Radering.
a) Identifikationsuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, e- postadress, användarnamn, lösenord, region, typ av enhet).
b) Tekniska uppgifter (t.ex. IP-adress, typ av webbläsare som används osv.)
RÄTTSLIG GRUND
Förbättring av våra tjänster och vår webbplats. Behandlingen utförs i enlighet med vårt berättigade intresse, vilket innebär att optimera våra verktyg och lösningar för att bäst tillgodose våra besökare, kunder och potentiella kunder.
LAGRINGSTID
Vi kommer att lagra dina uppgifter i högst ett år, men i de flesta fall kommer dina uppgifter kort efter insamling att sammanläggas som icke-identifierbar statistik.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Hantering och uppföljning av potentiella eller
faktiska tvister med dig eller tredje part.
1. Insamling;
2. Registrering/lagring;
3. Organisationsstruktur;
4. Användning;
5. Visualisering/konsultation/åtkomst;
6. Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7. Radering.
a) identifikationsuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, e- postadress, användarnamn, lösenord, region).
b) yrkesmässiga uppgifter (t.ex. innehavd befattning, verksamhetsområde, arbetsgivare).
c) tekniska uppgifter (t.ex. IP-adress, typ av webbläsare som används osv.); och
d) alla personuppgifter som ingår i all  korrespondens som du skickar till oss.
RÄTTSLIG GRUND
Behandlingen utförs i enlighet med vårt berättigade intresse, vilket innebär att försvara våra intressen, inklusive genom rättsliga åtgärder.
LAGRINGSTID
Dina uppgifter kommer att lagras i de faser som föregår rättstvister, samt under hela tvisten och tills alla potentiella rättsmedel har uttömts. I vilket fall som helst inte längre än 10 år (Sv: Preskriptionslagen (1981:130)).
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Att skicka, med hjälp av både automatiserade (t.ex. e-post, SMS, MMS, osv.) och icke- automatiserade (t.ex. telefon, vanlig post, osv.) medel, innebär
marknadsföringsmeddeland en och reklammeddelanden relaterade till våra, samt Dedalus-koncernens övriga företags, verksamheter, produkter och tjänster (inklusive marknadsundersökningar, kundnöjdhetsundersökninga r, information om
webbseminarier och evenemang)
(marknadsföring)
1. Insamling;
2. Registrering/lagring;
3. Organisationsstruktur;
4. Användning;
5. Visualisering/konsultation/åtkom st;
6. Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7. Radering.
Kontaktuppgifter (namn, efternamn, e- postadress, telefonnummer)
RÄTTSLIG GRUND
Behandlingen utförs endast om du ger uttryckligt samtycke.
LAGRINGSTID
Vi kommer att behandla dina personuppgifter tills ditt samtycke återkallas.
Men om du motsätter dig vår kommersiella marknadsföringsverksamhet kommer vi omedelbart att radera dina personuppgifter för detta syfte (förutom de uppgifter som är absolut nödvändiga för att hålla reda på din invändning och därmed inte skicka dig någon ytterligare kommersiell kommunikation).
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Delning           av           dina personuppgifter med de andra företagen i Dedalus- koncernen som är etablerade i ditt land/din region för att de, med hjälp av automatiserade medel, (t.ex. e-post, SMS, MMS osv.), ska kunna skicka dig marknadsföringsmeddeland en och reklammeddelanden om sina aktiviteter, produkter och      tjänster       (inklusive marknadsundersökningar, kundnöjdhetsundersökninga r, information om webbseminarier och evenemang) (delning i marknadsföringssyfte). 1. Insamling;
2. Registrering/lagring;
3. Organisationsstruktur;
4. Användning;
5. Visualisering/konsultation/åtkom st;
6. Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7. Radering.
Kontaktuppgifter (namn, efternamn, e- postadress, telefonnummer)
RÄTTSLIG GRUND
Behandlingen utförs endast om du ger uttryckligt samtycke
LAGRINGSTID
Vi kommer att behandla dina personuppgifter tills ditt samtycke återkallas.

Men om du motsätter dig vår kommersiella marknadsföringsverksamhet kommer vi omedelbart att radera dina personuppgifter för detta syfte (förutom de uppgifter som är absolut nödvändiga för att hålla reda på din invändning och därmed inte skicka dig någon ytterligare kommersiell kommunikation).I vilket fall som helst, observera att vi inte kommer att behandla dina personuppgifter för något annat syfte om detta är oförenligt med ovan nämnda syften.

I vilket fall som helst, observera att vi inte kommer att behandla dina personuppgifter för något annat syfte om detta är oförenligt med ovan nämnda syften.

Vi har också definierat en arkiveringspolicy Detta säkerställer att dina personuppgifter inte lagras i den aktiva databasen i onödan.

När den tillämpliga lagringstiden har löpt ut kommer vi i alla fall att oåterkalleligen radera eller anonymisera dina personuppgifter så att du inte längre kan identifieras.

3. Vem delar vi dina personuppgifter med?

I samband med vår behandling kan vi komma att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

 • våra tjänsteleverantörer, leverantörer, agenter och entreprenörer i den utsträckning de hjälper oss att uppnå de syften som anges i denna policy (t.ex. använder vi IT-tjänsteleverantörer för att lagra dina personuppgifter för vår räkning)
 • övriga enheter i Dedalus-koncernen
 • behöriga domstolar, myndigheter, statliga myndigheter och brottsbekämpande organ (inklusive där vi är skyldiga att följa rättsliga eller reglerande krav).

Oavsett mottagare kommer vi endast att lämna ut dina personuppgifter till denne på strikt behovsbasis och endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla de syften som anges i denna policy.

4. Överför vi data utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Om dina personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) ser vi till att nivån på skyddet av dina personuppgifter inte påverkas negativt av sådana överföringar.

Detta innebär specifikt att var och en av de avsedda överföringarna baseras på åtminstone en av följande mekanismer:

 • förekomsten av ett beslut om adekvat skyddsnivå vilket utfärdats av Europeiska kommissionen för det land dit dina personuppgifter överförs, eller alternativt;
 • ingående av standardavtalsklausuler som återspeglar de modeller som antagits av Europeiska kommissionen, eller alternativt;
 • förekomsten av ett undantag i samband med en av de specifika situationer som anges i dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”) (t.ex. om du har gett ditt samtycke till sådan överföring efter att ha informerats om att det inte finns några garantier, om överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som ingåtts mellan dig och oss, om överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal som ingåtts i ditt intresse mellan oss och en tredje part, eller om överföringen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk, ).

Du kan få kopior av dessa dokument, inklusive de länder dit personuppgifter överförs, genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt koncern-dataskyddsombud (”DSO”), vars kontaktuppgifter anges i avsnitt 7 (Hur kan du kontakta oss?) nedan.

5. Använder vi cookies?

Vi använder cookies på vår webbplats. För att ta reda på mer om de cookies vi använder och de syften vi använder dem för, vänligen se vår cookiepolicy, vilken finns här: [email protected]

6. Vilka rättigheter har du? 

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, särskilt dataskyddsförordningen, har du följande rättigheter som registrerad:

 • Du kan begära åtkomst till dina personuppgifter och begära att de rättas eller
 • Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot densamma.
 • Du har rätt att flytta dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, vänligen observera att du kan återkalla ditt samtycke när som helst, utan att påverka lagenligheten av behandlingen baserad på ditt samtycke vilken utförts innan du återkallat detsamma.

Observera dock att vissa av ovanstående rättigheter omfattas av särskilda villkor som fastställs av tillämplig dataskyddslagstiftning. Så om din specifika situation inte uppfyller dessa villkor, kommer vi inte att kunna uppfylla din begäran.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta vårt koncern-dataskyddsombud med de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6 (Hur kan du kontakta oss?). För att behandla din begäran så effektivt som möjligt kan vi be dig om viss ytterligare information för att bekräfta din identitet och/eller underlätta att hitta de personuppgifter som är föremål för din begäran.

Observera att i vilket fall som helst kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten | IMY).

6. Hur kan du kontakta oss?

Om du har några frågor eller begärande angående vår behandling av dina personuppgifter enligt denna policy, inklusive utövandet av dina rättigheter, vilket beskrivs ovan, kan du kontakta oss på följande adress: [email protected]

Vi har också utsett ett koncern-dataskyddsombud (”DSO”), som du kan kontakta via e-post på följande adress: [email protected]

Aktuell version: Dedalus – Sekretesspolicy för webbplatsbesökare – v. [1]

Senast uppdaterad: [Januari 2023]

Dedalus-koncernen lägger stor vikt vid, och avser att ägna särskild uppmärksamhet åt, att skydda dina personuppgifter och värna din integritet.

Syftet med denna information är därför att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas när du agerar på uppdrag av en kund eller potentiell kund hos Dedalus-koncernen (t.ex. anställd, praktikant, företagsrepresentant osv.).

I detta avseende, vänligen notera att ansvarig för dina personuppgifter är den enhet i Dedalus- koncernen som har den enhet, för vilken du agerar, bland sina kunder eller potentiella kunder (hädanefter kallad ”vi”, ”vår” och ”oss”). Se avsnitt 6 (”Hur kan du kontakta oss?”) nedan för att hitta kontaktuppgifter till relevant personuppgiftsansvarig.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Identifikationsuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, kontaktuppgifter ).
 • Yrkesmässiga uppgifter (t.ex. innehavd befattning,din arbetsgivares identitet ).

I de flesta fall är tillhandahållandet av dina personuppgifter obligatoriskt; vi kommer inte att kunna hantera arbetsrelationen med den enhet för vilken du agerar på rätt sätt utan det. Om du till exempel vägrar att ge oss dina kontaktuppgifter så att vi kan skicka ett avtal att underteckna, kommer vi inte att kunna ingå ett avtal med den enhet för vilken du agerar.

I alla fall kommer vi att informera dig om när det är obligatoriskt att lämna dina personuppgifter.

Vidare, i händelse av att du förser oss med personuppgifter som tillhör tredje part (t.ex. om du förser oss med uppgifter från en undertecknare så att vi kan förbereda avtalet som ska undertecknas), åtar du dig att se till att dessa personer har blivit vederbörligen informerade om behandlingen av deras personuppgifter i enlighet med denna policy och, om så krävs, har samtyckt till behandling av sina personuppgifter.

2. Varför och hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

I tabellen nedan beskrivs de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och, för varje syfte, den rättsliga grunden för den aktuella behandlingen. I tabellen nedan anges även, för varje syfte, den lagringstid som kommer att tillämpas för dina personuppgifter. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet med behandlingen i fråga.

Med andra ord innebär detta att de lagringstider vi tillämpar varierar beroende på i vilket syfte vi behandlar uppgifterna i fråga:

SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Hantering av relationer till kunder och potentiella kunder, inklusive men inte begränsat till: (i) upprättande och genomförande av
avtal, (ii) orderhantering och uppföljning, (iii) fakturering, (iv) redovisning av kundkonton, (v)
hantering av förfrågningar, klagomål och kundservice, osv.
1. Insamling;
2. Registrering/lagring;
3. Organisationsstruktur;
4. Användning;
5. Visualisering/konsultation/åtkomst;
6. Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7. Radering.
1. Kontaktuppgifter till representanterna
2. Utbildning (certifikat och examensbevis);
3. Yrkestitel;
4. Ekonomiska uppgifter (faktureringsuppgifter
, skatteuppgifter);
5. Ombud för skattelagstiftning
6. Bilder på CV.
RÄTTSLIG GRUND
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal.
LAGRINGSTID
Vi kommer att behålla dina personuppgifter i upp till 10 år efter utgången av vårt avtalsförhållande i händelse av juridisk tvist.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Utförande av kommersiell marknadsföring och utskick av marknadsföringskomm unikation. 1) Insamling;
2) Registrering/lagring;
3) Organisationsstruktur;
4) användning;
5) visualisering/konsultation/åtkomst;
6) offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7) Radering.
1) Kontaktuppgifter
RÄTTSLIG GRUND
Behandlingen baseras på ditt samtycke.
LAGRINGSTID
Vi kommer att behålla dina personuppgifter till dess att samtycket återkallas.
Men om du motsätter dig vår kommersiella marknadsföringsverksamhet kommer vi omedelbart att radera dina personuppgifter för detta syfte (förutom de uppgifter som är absolut nödvändiga för att hålla reda på din invändning och därmed inte skicka dig någon ytterligare kommersiell kommunikation).
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Utförande av kommersiell marknadsföring och utskick av marknadsföringskomm unikation för att marknadsföra produkter eller tjänster som erbjuds av den personuppgiftsansvari ge, liknande dem som redan köpts av den registrerade (soft- spam). 1. Insamling;
2. Registrering/lagring;
3. Organisationsstruktur;
4. användning;
5. visualisering/konsultation/åtkomst;
6. offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7. Radering.
1. Kontaktuppgifter.
RÄTTSLIG GRUND
Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse av att utveckla vår kundbas.
LAGRINGSTID
Vi kommer att behålla dina personuppgifter i upp till 2 år efter att kunden köpt liknande produkter eller tjänster.
Men om du motsätter dig vår kommersiella marknadsföringsverksamhet kommer vi omedelbart att radera dina personuppgifter för detta syfte (förutom de uppgifter som är absolut nödvändiga för att hålla reda på din invändning och därmed inte skicka dig någon ytterligare kommersiell kommunikation).
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Analys av uppgifter för affärsunderrättelseänd amål i avsikt att förbättra vår förståelse av interna affärsprocesser, utvärdera effektiviteten och ändamålsenligheten i vårt      ledningssystem samt utvärdera initiativ. 1) Insamling;
2) Registrering/lagring;
3) Organisationsstruktur;
4) Användning;
5) Visualisering/konsultation/åtkomst;
6) Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7) Radering.
1) Kontaktuppgifter
2) Utbildning (certifikat och examensbevis);
3) Yrkestitel;
4) Ekonomiska uppgifter.
RÄTTSLIG GRUND
Vårt berättigade intresse att analysera vår organisation och förbättra interna processer.
LAGRINGSTID
Under den tid som krävs för att utföra affärsunderrättelseanalys. I vilket fall som helst inte längre än 10 år (Sv: Preskriptionslagen (1981:130)).
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Utföra nöjdhetsundersökning ar av kommersiell statistik med kunder / potentiella kunder samt hantera åsikter om våra produkter och tjänster. 1) Insamling;
2) Registrering/lagring;
3) Organisationsstruktur;
4) Användning;
5) Visualisering/konsultation/åtkomst;
6) Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7) Radering.
1) Kontaktuppgifter
2) Utbildning
(certifikat och examensbevis);
3) Yrkestitel;
4) Ekonomiska uppgifter;
5) Bilder.
RÄTTSLIG GRUND
Behandlingen baseras på ditt samtycke.
LAGRINGSTID
Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att genomföra dessa undersökningar och/eller tills samtycket återkallats.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
I tillämpliga fall, studera, organisera och  genomföra transaktioner som rör vår  verksamhet, särskilt i samband med fusioner och förvärv, spin-offs osv. 1) Insamling;
2) Registrering/lagring;
3) Organisationsstruktur;
4) Användning;
5) Visualisering/konsultation/åtkomst;
6) Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7) Radering.
1) Kontaktuppgifter
2) Utbildning
(certifikat och examensbevis);
3) Yrkestitel;
4) Ekonomiska uppgifter;
5) Bilder.
RÄTTSLIG GRUND
Vårt berättigade intresse av att hitta och hantera investerare/köpare/andra intressenter som kan vara intresserade av vår verksamhet.
LAGRINGSTID
Dina uppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för att bedöma lämpligheten av de föreslagna transaktionerna och, om nödvändigt, för att genomföra dem.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Efterlevnad av tillämplig lagstiftning. 1) Insamling;
2) Registrering/lagring;
3) Organisationsstruktur;
4) Användning;
5) Visualisering/konsultation/åtkomst;
6) Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7) Radering.
1) Kontaktuppgifter
2) Utbildning
(certifikat och examensbevis);
3) Yrkestitel;
4) Ekonomiska uppgifter;
5) Skattekod.
RÄTTSLIG GRUND
Behov av att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för (bokföringslagen).
LAGRINGSTID
Dina uppgifter lagras i 7 år efter utgången av det aktuella räkenskapsåret.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Hantering och uppföljning av obetalda räkningar, samt potentiella tvister med dig eller tredje part. 1) Insamling;
2) Registrering/lagring;
3) Organisationsstruktur;
4) Användning;
5) Visualisering/konsultation/åtkomst;
6) Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7) Radering.
1) Kontaktuppgifter
2) Yrkestitel;
3) Ekonomiska uppgifter;
4) Skattekod;
5) Uppgifter på ID- kort.
RÄTTSLIG GRUND
Behandlingen är nödvändig för att hantera avtalet och för att fullfölja vårt berättigade intresse av att samla in de belopp som är förfallna och för att försvara våra intressen, inklusive genom rättsliga åtgärder och, då tillämpligt, om vissa kategorier av uppgifter (fällande dom, brott, säkerhetsåtgärder) behandlas, behovet av att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk.
LAGRINGSTID
Dina uppgifter kommer att lagras i de faser som föregår rättstvister, samt under hela tvisten och tills alla potentiella rättsmedel har uttömts. I vilket fall som helst inte längre än 10 år (Sv: Preskriptionslagen (1981:130)).

I vilket fall som helst, observera att vi inte kommer att behandla dina personuppgifter för något annat syfte om detta är oförenligt med ovan nämnda syften.

Vi har också definierat en arkiveringspolicy Detta säkerställer att dina personuppgifter inte lagras i den aktiva databasen i onödan.
När den tillämpliga lagringstiden har löpt ut kommer vi i alla fall att oåterkalleligen radera eller anonymisera dina personuppgifter så att du inte längre kan identifieras.

3. Vem delar vi dina personuppgifter med?

I samband med vår behandling kan vi komma att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

 • våra tjänsteleverantörer, leverantörer, agenter och entreprenörer i den utsträckning de hjälper oss att uppnå de syften som anges i denna information (t.ex. använder vi IT-tjänsteleverantörer för att lagra dina personuppgifter för vår räkning, vid obetalda fakturor kan vi använda tjänster från tjänsteleverantörer specialiserade på inkasso, osv.).
 • andra enheter    i    Dedalus-koncernen    (t.ex.   inom    ramen    för   våra    redovisnings-/skatteskyldigheter kan vi behöva dela en viss mängd information, inklusive personuppgifter om dig, för konsolideringsändamål på Dedalus-koncernnivå).
 • i tillämpliga fall till investerare/köpare och dessas rådgivare (t.ex. i samband med fusioner och förvärv).
 • behöriga domstolar, myndigheter, statliga myndigheter och brottsbekämpande organ (inklusive där vi är skyldiga att följa rättsliga eller reglerande krav).

Oavsett mottagare kommer vi endast att lämna ut dina personuppgifter till denne på strikt behovsbasis och endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla de syften som anges i denna information.

Vi säljer inte dina personuppgifter.

4. Överför vi data utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

I samband med behandlingen som beskrivs i denna policy överför vi dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inklusive till länder som inte erkänns av Europeiska kommissionen såsom tillhandahållande en adekvat nivå av dataskydd.

I detta sammanhang tillser vi att nivån på skyddet av dina personuppgifter inte påverkas negativt av sådana överföringar.

Detta innebär specifikt att var och en av de avsedda överföringarna baseras på åtminstone en av följande mekanismer:

 • förekomsten av ett beslut om adekvat skyddsnivå vilket utfärdats av Europeiska kommissionen för det land dit dina personuppgifter överförs, eller alternativt;
 • ingående av standardavtalsklausuler som återspeglar de modeller som antagits av Europeiska kommissionen, eller alternativt;
 • förekomsten av ett undantag i samband med en av de specifika situationer som anges i dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”) (t.ex. om du har gett ditt samtycke till sådan överföring efter att ha informerats om att det inte finns några garantier, om överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som ingåtts mellan dig och oss, om överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal som ingåtts i ditt intresse mellan oss och en tredje part, eller om överföringen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk, ).

Du kan få kopior av dessa dokument, inklusive de länder dit personuppgifter överförs, genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud (”DSO”), vars kontaktuppgifter anges i avsnitt 6 (Hur kan du kontakta oss?) nedan.

5. Vilka rättigheter har du? 

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, särskilt dataskyddsförordningen, har du följande rättigheter som registrerad:

 • Du kan begära åtkomst till dina personuppgifter och begära att de rättas eller
 • Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot
 • Du har rätt att flytta dina
 • Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, vänligen observera att du kan återkalla ditt samtycke när som helst, utan att påverka lagenligheten av behandlingen baserad på ditt samtycke vilken utförts innan du återkallat

Observera dock att vissa av ovanstående rättigheter omfattas av särskilda villkor som fastställs av tillämplig dataskyddslagstiftning. Så om din specifika situation inte uppfyller dessa villkor, kommer vi inte att kunna uppfylla din begäran.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud med de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6 (Hur kan du kontakta oss?). För att behandla din begäran så effektivt som möjligt kan vi be dig om viss ytterligare information för att bekräfta din identitet och/eller underlätta att hitta de personuppgifter som är föremål för din begäran.

Observera att i vilket fall som helst kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten | IMY).

6. Hur kan du kontakta oss?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av det företag i Dedalus-koncernen med vilket du ingått avtalet/förhandlar med, detta företag kommer att fungera som personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig kan kontaktas via adressen till sitt registrerade kontor, enligt vad som anges på respektive webbplats och i avtalsdokumentationen.

Vi har också utsett ett koncern-dataskyddsombud (”DSO”), som du kan kontakta via e-post på följande adress: [email protected]

Aktuell version: Dedalus – Sekretesspolicy för kunder – v. [1]

Senast uppdaterad: [Januari 2023]

Dedalus-koncernen lägger stor vikt vid, och avser att ägna särskild uppmärksamhet åt, att skydda dina personuppgifter och värna din integritet.

Syftet med denna information är därför att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas när du agerar på uppdrag av en leverantör eller affärspartner till Dedalus-koncernen (t.ex. anställd, praktikant, företagsrepresentant osv.).

I detta avseende, vänligen notera att ansvarig för dina personuppgifter är den enhet i Dedalus-koncernen som har den enhet, för vilken du agerar, bland sina leverantörer eller potentiella leverantörer (hädanefter kallad ”vi”, ”vår” och ”oss”). Se avsnitt 6(”Hur kan du kontakta oss?”) nedan för att hitta kontaktuppgifter till relevant personuppgiftsansvarig.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Identifikationsuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, kontaktuppgifter osv.).
 • Yrkesmässiga uppgifter (t.ex. innehavd befattning,din arbetsgivares identitet osv.).

I de flesta fall är tillhandahållandet av dina personuppgifter obligatoriskt; vi kommer inte att kunna hantera arbetsrelationen med den enhet för vilken du agerar på rätt sätt utan det. Om du till exempel vägrar att ge oss dina kontaktuppgifter så att vi kan skicka ett avtal att underteckna, kommer vi inte att kunna ingå ett avtal med den enhet för vilken du agerar.

I alla fall kommer vi att informera dig om när det är obligatoriskt att lämna dina personuppgifter.

Vidare, i händelse av att du förser oss med personuppgifter som tillhör tredje part (t.ex. om du förser oss med uppgifter från en undertecknare så att vi kan förbereda avtalet som ska undertecknas), åtar du dig att se till att dessa personer har blivit vederbörligen informerade om behandlingen av deras personuppgifter i enlighet med denna policy och, om så krävs, har samtyckt till behandling av sina personuppgifter.

2. Varför och hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

I tabellen nedan beskrivs de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och, för varje syfte, den rättsliga grunden för den aktuella behandlingen. I tabellen nedan anges även, för varje syfte, den lagringstid som kommer att tillämpas för dina personuppgifter. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet med behandlingen i fråga.

Med andra ord innebär detta att de lagringstider vi tillämpar varierar beroende på i vilket syfte vi behandlar uppgifterna i fråga:

SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Relationshantering med leverantörer, tjänsteleverantörer och affärspartners (t.ex. agenter osv.), inklusive men inte begränsat till:
(i) upprättande och genomförande av avtal,
(ii) förvaltning och uppföljning av beställningar som gjorts av oss,
(iii) betalning av fakturor, etc.
1. Insamling;
2. Registrering/lagring;
4. Användning;
5. Visualisering/konsultation/åtkomst;
6. Radering.
1. Identifikationsuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, kontaktuppgifter osv.).
2. Yrkesmässiga uppgifter (t.ex. innehavd befattning,din arbetsgivares identitet osv.).
RÄTTSLIG GRUND
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal.
LAGRINGSTID
Enligt lokal lagstiftning, och inte längre än 10 år efter upphörande av vårt avtalsförhållande med leverantören, tjänsteleverantören eller affärspartnern för vars räkning du agerar.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
I tillämpliga fall, studera, organisera och genomföra transaktioner som rör vår verksamhet, särskilt i samband med fusioner och förvärv, spin-offs osv. 1. Insamling;
2. Registrering/lagring;
3. Organisationsstruktur;
4. Användning;
5. Visualisering/konsultation/åtkomst;
6. Radering.
1. Identifikationsuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, kontaktuppgifter osv.).
2. Yrkesmässiga uppgifter (t.ex. innehavd befattning,din arbetsgivares identitet osv.).
RÄTTSLIG GRUND
Vårt berättigade intresse av att hitta investerare/köpare/andra intressenter som kan vara intresserade av vår verksamhet.
LAGRINGSTID
Dina uppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för att bedöma lämpligheten av de föreslagna transaktionerna och, om nödvändigt, för att genomföra dem.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Analys av uppgifter för affärsunderrättelseändamål i avsikt att förbättra vår förståelse av interna affärsprocesser, utvärdera effektiviteten och ändamålsenligheten i vårt ledningssystem samt utvärdera initiativ. 1. Insamling;
2. Registrering/lagring;
3. Organisationsstruktur;
4. Användning;
5. Visualisering/konsultation/åtkomst;
6. Radering.
1. Identifikationsuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, kontaktuppgifter osv.).
2.Yrkesmässiga uppgifter (t.ex. innehavd befattning,din arbetsgivares identitet osv.).
RÄTTSLIG GRUND
Vårt berättigade intresse att analysera vår organisation och förbättra interna processer.
LAGRINGSTID
Under den tid som krävs för att utföra affärsunderrättelseanalys, i alla fall inte längre än 10 år.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Efterlevnad av tillämplig lagstiftning. 1. Insamling;
2. Registrering/lagring;
3. Organisationsstruktur;
4. Användning;
5. Visualisering/konsultation/åtkomst;
6. Radering.
1. Identifikationsuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, kontaktuppgifter osv.).
2. Yrkesmässiga uppgifter (t.ex. innehavd befattning,din arbetsgivares identitet osv.).
RÄTTSLIG GRUND
Behov av att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för (bokföringslagen).
LAGRINGSTID
Dina uppgifter lagras i 7 år efter utgången av det aktuella räkenskapsåret.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Hantering och uppföljning av eventuella tvister med dig eller tredje part. 1. Insamling;
2. Registrering/lagring;
3. Organisationsstruktur;
4. Användning;
5. Visualisering/konsultation/åtkomst;
6. Radering.
1. Identifikationsuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, kontaktuppgifter osv.).
2. Yrkesmässiga uppgifter (t.ex. innehavd befattning,din arbetsgivares identitet osv.).
RÄTTSLIG GRUND
Behandlingen är nödvändig för att hantera avtalet och för att fullfölja vårt berättigade intresse av att samla in de belopp som är förfallna och för att försvara våra intressen, inklusive genom rättsliga åtgärder och, då tillämpligt, om vissa kategorier av uppgifter (fällande dom, brott, säkerhetsåtgärder) behandlas, behovet av att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk.
LAGRINGSTID
Dina uppgifter kommer att lagras i de faser som föregår rättstvister, samt under hela tvisten och tills alla potentiella rättsmedel har uttömts. I vilket fall som helst inte längre än 10 år (Sv: Preskriptionslagen (1981:130)).

I vilket fall som helst, observera att vi inte kommer att behandla dina personuppgifter för något annat syfte om detta är oförenligt med ovan nämnda syften.

Vi har också definierat en arkiveringspolicy Detta säkerställer att dina personuppgifter inte lagras i den aktiva databasen i onödan.

När den tillämpliga lagringstiden har löpt ut kommer vi i alla fall att oåterkalleligen radera eller anonymisera dina personuppgifter så att du inte längre kan identifieras.

I vilket fall som helst, observera att vi inte kommer att behandla dina personuppgifter för något annat syfte om detta är oförenligt med ovan nämnda syften.

3. Vem delar vi dina personuppgifter med?

I samband med vår behandling kan vi komma att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

 • våra tjänsteleverantörer, leverantörer, agenter och entreprenörer i den utsträckning de hjälper oss att uppnå de syften som anges i denna policy (t.ex. använder vi IT-tjänsteleverantörer för att lagra dina personuppgifter för vår räkning, etc.)
 • andra enheter i Dedalus-koncernen (t.ex. inom ramen för våra redovisnings-/skatteskyldigheter kan vi behöva dela en viss mängd information, inklusive personuppgifter om dig, för konsolideringsändamål på Dedalus-koncernnivå, t.ex. vissa tjänster kan komma att kontrakteras av företaget till förmån för alla koncernenheter).
 • i tillämpliga fall till investerare/köpare och dessas rådgivare (t.ex. i samband med fusioner och förvärv).
 • behöriga domstolar, myndigheter, statliga myndigheter och brottsbekämpande organ (inklusive där vi är skyldiga att följa rättsliga eller reglerande krav).

Oavsett mottagare kommer vi endast att lämna ut dina personuppgifter till denne på strikt behovsbasis och endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla de syften som anges i denna policy.

Vi säljer inte dina personuppgifter.

4. Överför vi data utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

I samband med behandlingen som beskrivs i denna policy överför vi dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inklusive till länder som inte erkänns av Europeiska kommissionen såsom tillhandahållande en adekvat nivå av dataskydd.

I detta sammanhang tillser vi att nivån på skyddet av dina personuppgifter inte påverkas negativt av sådana överföringar.

Detta innebär specifikt att var och en av de avsedda överföringarna baseras på åtminstone en av följande mekanismer:

 • förekomsten av ett beslut om adekvat skyddsnivå vilket utfärdats av Europeiska kommissionen för det land dit dina personuppgifter överförs, eller alternativt;
 • ingående av standardavtalsklausuler som återspeglar de modeller som antagits av Europeiska kommissionen, eller alternativt;
 • förekomsten av ett undantag i samband med en av de specifika situationer som anges i dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”) (t.ex. om du har gett ditt samtycke till sådan överföring efter att ha informerats om att det inte finns några garantier, om överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som ingåtts mellan dig och oss, om överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal som ingåtts i ditt intresse mellan oss och en tredje part, eller om överföringen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk, osv.).

Du kan få kopior av dessa dokument, inklusive de länder dit personuppgifter överförs, genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt koncern-dataskyddsombud (”DSO”), vars kontaktuppgifter anges i avsnitt 6 (Hur kan du kontakta oss?) nedan.

5. Vilka rättigheter har du? 

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, särskilt dataskyddsförordningen, har du följande rättigheter som registrerad:

 • Du kan begära åtkomst till dina personuppgifter och begära att de rättas eller raderas.
 • Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot densamma.
 • Du har rätt att flytta dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, vänligen observera att du kan återkalla ditt samtycke när som helst, utan att påverka lagenligheten av behandlingen baserad på ditt samtycke vilken utförts innan du återkallat detsamma.

Observera dock att vissa av ovanstående rättigheter omfattas av särskilda villkor som fastställs av tillämplig dataskyddslagstiftning. Så om din specifika situation inte uppfyller dessa villkor, kommer vi inte att kunna uppfylla din begäran.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta vårt koncern-dataskyddsombud med de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6 (Hur kan du kontakta oss?). För att behandla din begäran så effektivt som möjligt kan vi be dig om viss ytterligare information för att bekräfta din identitet och/eller underlätta att hitta de personuppgifter som är föremål för din begäran.

Observera att i vilket fall som helst kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten | IMY).

6. Hur kan du kontakta oss?

 • Dina personuppgifter kommer att behandlas av det företag i Dedalus-koncernen med vilket du ingått avtalet/förhandlar med, detta företag kommer att fungera som personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig kan kontaktas via adressen till sitt registrerade kontor, enligt vad som anges på respektive webbplats och i avtalsdokumentationen.Vi har också utsett ett koncern-dataskyddsombud (”DSO”), som du kan kontakta via e-post på följande adress: [email protected]

Aktuell version: Dedalus – sekretesspolicy för leverantörer/affärspartners – v. [1]

Senast uppdaterad: [Januari 2023]

Dedalus Sweden AB (“Dedalus”) lägger stor vikt vid, och avser att ägna särskild uppmärksamhet åt, att skydda dina personuppgifter och värna din integritet.

Syftet med denna sekretesspolicy (“policyn”) är därför att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas när du lämnar in din ansökan om en tjänst inom Dedalus (betald anställning, praktik, osv.).

I detta avseende, vänligen notera att Dedalus anses vara personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter (nedan kallad ”vi”, ”oss” och ”vår”). Se avsnitt 6 (”Hur kan du kontakta oss?”) nedan för att hitta kontaktuppgifter.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • identifikationsuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, födelsedatum )
 • yrkesmässiga uppgifter och uppgifter om utbildning, t.ex. CV, din nuvarande arbetsgivare (om tillämpligt)
 • utvärderingsuppgifter avseende dina yrkeskunskaper, inklusive resultat av praktiska tester som utförts under rekryteringsprocessen
 • personuppgifter (dvs. uppgifter som rör ditt privatliv, som det visas på ditt CV eller som du frivilligt förmedlar i ditt utbyte med oss, såsom dina hobbyer eller din civilstånd)
 • ekonomiska data (t.ex. din nuvarande lön och löneförväntningar )
 • hälsorelaterade uppgifter (t.ex. information om funktionshinder) och andra särskilda kategorier av uppgifter (t.ex. ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening), om tillämpligt i enlighet med lokal

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, men i de flesta fall kommer vi inte att kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt utan dem. Till exempel, om du vägrar att ge oss information som rimligen krävs om din utbildning och yrkesbakgrund, kommer vi inte att kunna avgöra om din profil uppfyller tjänstens behov och kommer att avvisa din ansökan.

I alla fall kommer vi att informera dig om när det är obligatoriskt att lämna dina personuppgifter.

Dessutom, i händelse av att du förser oss med personuppgifter som tillhör tredje part (t.ex. kontaktuppgifter till personer som kan verifiera dina referenser), åtar du dig att se till att dessa personer har blivit vederbörligen informerade om behandlingen av deras personuppgifter i enlighet med denna policy och, om så krävs, har samtyckt till behandling av sina personuppgifter.

Personuppgifterna kan samlas in direkt från dig eller kan tillhandahållas av tredje part (såsom tidigare arbetsgivare för att verifiera dina referenser) och/eller allmänt tillgängliga källor.

2. Varför och hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

I tabellen nedan beskrivs de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och, för varje syfte, den rättsliga grunden för den aktuella behandlingen. I tabellen nedan anges även, för varje syfte, den lagringstid som kommer att tillämpas för dina personuppgifter. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet med behandlingen i fråga.

Med andra ord innebär detta att de lagringstider vi tillämpar varierar beroende på i vilket syfte vi behandlar uppgifterna i fråga:

SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Behandling av din ansökan för att: (i) fastställa lämpligheten av din profil för den aktuella positionen, och (ii) ge dig ett erbjudande om vi tror att din profil matchar den position du har ansökt om. 1) Insamling;
2) Registrering/lagring;
3) Organisationsstruktur;
4) Användning;
5) Visualisering/konsultation/åtkomst;
6) Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7) Radering.
1) Kontaktuppgifter
2) Utbildning (certifikat och examensbevis);
3) Yrkestitel;
4) Ekonomiska uppgifter;
5) Hälsouppgifter (tillhör skyddade kategorier);
6) Bilder.
RÄTTSLIG GRUND
Den rättsliga grunden för behandlingen är utförandet av de nödvändiga stegen för att ingå ett potentiellt anställningsavtal med dig.
Om särskilda kategorier av uppgifter (t.ex. uppgifter om din hälsa) behandlas i detta sammanhang är den rättsliga grunden för sådan behandling behovet av att följa relevanta lagar (diskrimineringslagen (sv: Diskrimineringslagen (2008:567)).
LAGRINGSTID
2 år efter mottagande av CV.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Utvärdering av kandidater, utvalda via LinkedIn-plattformar, för att identifiera lämpliga kandidater för tillgängliga positioner inom NCE 1) Insamling;
2) Registrering/lagring;
3) Organisationsstruktur;
4) Användning;
5) Visualisering/konsultation/åtkomst;
6) Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7) Radering. 
1) Kontaktuppgifter
2) Utbildning (certifikat och examensbevis);
3) Yrkestitel;
4) Bilder.
RÄTTSLIG GRUND
Den rättsliga grunden för behandlingen är utförandet av de nödvändiga stegen för att ingå ett potentiellt anställningsavtal med dig.
LAGRINGSTID
Tills positionen är stängd på LinkedIn.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Om din ansökan misslyckas kommer din profil att behållas i en pool av sökande (så vi kan erbjuda dig framtida möjligheter som troligen passar dig) och, om nödvändigt, kommer din profil att delas med andra enheter i Dedalus-koncernen som troligen kan erbjuda möjligheter som motsvarar dina förväntningar. 1) Insamling;
2) Registrering/lagring;
3) Organisationsstruktur;
4) Användning;
5) Visualisering/konsultation/åtkomst;
6) Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7) Radering.
1) Kontaktuppgifter
2) Utbildning (certifikat och examensbevis);
3) Yrkestitel;
4) Ekonomiska uppgifter;
5) Hälsouppgifter (tillhör skyddade kategorier);
6) Bilder.
RÄTTSLIG GRUND
Vårt berättigade intresse är att förenkla och förbättra våra rekryteringsprocesser.
Om särskilda kategorier av uppgifter (t.ex. uppgifter om din hälsa) behandlas i detta sammanhang är den rättsliga grunden för sådan behandling behovet av att följa relevanta lagar (diskrimineringslagen (sv: Diskrimineringslagen (2008:567)).
LAGRINGSTID
Om du inte begär att vi raderar din fil, kommer dina uppgifter automatiskt att raderas efter den tid som anges i tillämplig lagstiftning och i alla fall inte längre än två år efter att vi senast har kontakt med dig.
Om din ansökan misslyckas kommer dina uppgifter att lagras i två år för att försvara diskrimineringsanspråk i domstol enligt diskrimineringslagen (sv. Diskrimineringslagen (2008:567)
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Platsåtkomst och säkerhetshantering, inklusive videoövervakning om du intervjuas i våra lokaler. 1) Insamling;
2) Registrering/lagring;
3) Organisationsstruktur;
4) Användning;
5) Visualisering/konsultation/åtkomst;
6) Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7) Radering.
Bilder.
RÄTTSLIG GRUND
Vårt berättigade intresse är att skydda människor, lokaler och egendom.
LAGRINGSTID
Videoövervakningsbilder lagras i högst 3 dagar från inspelningsdatumet. Med undantag för de fall där ytterligare tid är nödvändig för att driva en rättsprocess inför domstol och/eller krävs av en offentlig myndighets bindande beslut.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Efterlevnad av tillämplig lagstiftning. 1) Insamling;
2) Registrering/lagring;
3) Organisationsstruktur;
4) Användning;
5) Visualisering/konsultation/åtkomst;
6) Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7) Radering.
1) Kontaktuppgifter
2) Utbildning (certifikat och examensbevis);
3) Yrkestitel;
4) Skattekod;
5) Hälsouppgifter (tillhör skyddade kategorier).
RÄTTSLIG GRUND
Behov av att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för (dvs. diskrimineringslagen (sv: Diskrimineringslagen (2008:567)).
LAGRINGSTID
Under preskriptionstiden för de skyldigheter som vi är föremål för, 2 år, med undantag för de fall där ytterligare tid är nödvändig för att driva en rättsprocess inför domstol och/eller krävs av en offentlig myndighets bindande beslut.
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Hantering och uppföljning av eventuella tvister. 1) Insamling;
2) Registrering/lagring;
3) Organisationsstruktur;
4) Användning;
5) Visualisering/konsultation/åtkomst;
6) Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7) Radering.
1) Kontaktuppgifter
2) Utbildning (certifikat och examensbevis);
3) Skattekod;
4) Ekonomiska uppgifter;
5) Hälsouppgifter (tillhör skyddade kategorier);
6) Bilder;
7) Uppgifter på ID-kort.
RÄTTSLIG GRUND
Vårt berättigade intresse att försvara våra intressen, inklusive genom rättsliga åtgärder.
LAGRINGSTID
Dina uppgifter kommer att lagras i de faser som föregår rättstvister, samt under hela tvisten och tills alla potentiella rättsmedel har uttömts. I vilket fall som helst inte längre än 10 år (Sv: Preskriptionslagen (1981:130)).
SYFTE BEHANDLING KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Behandling av din begäran om att få våra jobbaviseringar. 1) Insamling;
2) Registrering/lagring;
3) Organisationsstruktur;
4) Användning;
5) Visualisering/konsultation/åtkomst;
6) Offentliggörande (genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt);
7) Radering.
1) Kontaktuppgifter
2) Utbildning (certifikat och examensbevis);
3) Ekonomiska uppgifter;
4) Hälsouppgifter (tillhör skyddade kategorier);
5) Bilder.
RÄTTSLIG GRUND
Ditt valfria samtycke.
LAGRINGSTID
Tills ditt samtycke återkallas.

I vilket fall som helst, observera att vi inte kommer att behandla dina personuppgifter för något annat syfte om detta är oförenligt med ovan nämnda syften.

Vi har också definierat en arkiveringspolicy Detta säkerställer att dina personuppgifter inte lagras i den aktiva databasen i onödan.

När den tillämpliga lagringstiden har löpt ut kommer vi i alla fall att oåterkalleligen radera eller anonymisera dina personuppgifter så att du inte längre kan identifieras.

3. Vem delar vi dina personuppgifter med?

I samband med vår behandling kan vi komma att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

 • våra tjänsteleverantörer, leverantörer, agenter och entreprenörer i den utsträckning de hjälper oss att uppnå de syften som anges i denna policy (t.ex. använder vi IT- tjänsteleverantörer för att lagra dina personuppgifter för vår räkning)
 • andra enheter i Dedalus-koncernen
 • behöriga domstolar, myndigheter, statliga myndigheter och brottsbekämpande organ (inklusive där vi är skyldiga att följa rättsliga eller reglerande krav).

Oavsett mottagare kommer vi endast att lämna ut dina personuppgifter till denne på strikt behovsbasis och endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla de syften som anges i denna policy.

Vi säljer inte dina personuppgifter.

4. Överför vi data utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Om dina personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) ser vi till att nivån på skyddet av dina personuppgifter inte påverkas negativt av sådana överföringar.

Detta innebär specifikt att var och en av de avsedda överföringarna baseras på åtminstone en av följande mekanismer:

 • förekomsten av ett beslut om adekvat skyddsnivå vilket utfärdats av Europeiska kommissionen för det land dit dina personuppgifter överförs eller alternativt;
 • ingående av standardavtalsklausuler som återspeglar de modeller som antagits av Europeiska kommissionen, eller alternativt;
 • förekomsten av ett undantag i samband med en av de specifika situationer som anges i dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”) (t.ex. om du har gett ditt samtycke till sådan överföring efter att ha informerats om att det inte finns några garantier, om överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som ingåtts mellan dig och oss, om överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal som ingåtts i ditt intresse mellan oss och en tredje part, eller om överföringen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk, ).

Du kan få kopior av dessa dokument, inklusive de länder dit personuppgifter överförs, genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt koncern-dataskyddsombud (”DSO”), vars kontaktuppgifter anges i avsnitt 6 (Hur kan du kontakta oss?) nedan.

5. Vilka rättigheter har du? 

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, särskilt dataskyddsförordningen, har du följande rättigheter som registrerad:

 • Du kan begära åtkomst till dina personuppgifter och begära att de rättas eller
 • Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot
 • Du har rätt att flytta dina
 • Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, vänligen observera att du kan återkalla ditt samtycke när som helst, utan att påverka lagenligheten av behandlingen baserad på ditt samtycke vilken utförts innan du återkallat

Observera dock att vissa av ovanstående rättigheter omfattas av särskilda villkor som fastställs av tillämplig dataskyddslagstiftning. Så om din specifika situation inte uppfyller dessa villkor, kommer vi tyvärr inte att kunna uppfylla din begäran.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud med de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6 (Hur kan du kontakta oss?). För att behandla din begäran så effektivt som möjligt kan vi be dig om viss ytterligare information för att bekräfta din identitet och/eller underlätta att hitta de personuppgifter som är föremål för din begäran.

Observera att i vilket fall som helst kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten | IMY).

6. Hur kan du kontakta oss?

Om du har några frågor eller begärande angående vår behandling av dina personuppgifter enligt denna policy, inklusive utövandet av dina rättigheter, vilket beskrivs ovan, kan du kontakta oss på följande adress: [email protected]

Vi har också utsett ett koncern-dataskyddsombud (”DSO”), som du kan kontakta via e-post på följande adress: [email protected]

Aktuell version: Dedalus – sekretesspolicy för sökande – v. [1]

Senast uppdaterad: [Januari 2023]

Detta dokument har utarbetats i enlighet med EU:s förordning 2016/679 (“GDPR“) för att användarna ska kunna förstå vilka cookies som installeras när de använder webbplatsen www.dedalus.com (”webbplatsen”).

 1. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsansvarig

Dedalus Sweden AB, med säte i Signalistgatan 2, 169 03 Solna, Sverige (”Dedalus”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter (“uppgifterna“)som samlas in från webbplatsens användare med hjälp av cookies. För varje begäran är det möjligt att skriva till Dedalus på ovan nämnda fysiska adress eller via e-postadressen [email protected].

Dedalus har utsett ett dataskyddsombud (”DSO) som kan kontaktas på [email protected].

 1. Uppgifter som behandlas av Dedalus

Navigeringen på webbplatsen innebär användning av cookies, korta textsträngar vilka de webbplatser som besöks skickar till användarens webbläsare, där de lagras och sedan överförs till samma webbplatser vid efterföljande besök. Under surfning på en webbplats kan användaren också ta emot cookies på sin dator från andra webbplatser eller webbservrar än den som han/hon besöker (så kallade cookies från ”tredje part”). Det är möjligt att åtskilja:

 1. tekniska cookies, som gör det möjligt att utföra aktiviteter relaterade till driften av webbplatsen.
 2. profileringscookies, som används för att analysera användarbeteende och vid behov för att skicka reklammeddelanden i enlighet med de preferenser som användaren uttryckte under navigeringen.

Denna webbplats använder följande cookies:

Cookies Duration Description Host Type (prima/terza parte)
Technical        
_GRECAPTCHA 1 year This cookie is set by Google reCAPTCHA for protects website forms from spam and brute-force attacks.  Store and track visits across websites. www.google.com 3rd
cookielawinfo-checbox-analytics 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Analytics”. www.dedalus.com 1st
cookielawinfo-checbox-functional 11 months The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Functional”. www.dedalus.com 1st
cookielawinfo-checbox-others 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other. www.dedalus.com 1st
cookielawinfo-checkbox-necessary 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”. www.dedalus.com 1st
cookielawinfo-checkbox-performance 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”. www.dedalus.com 1st
CookieLawInfoConsent 1 year The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store if user has consented to the use of cookies. www.dedalus.com 1st
viewed_cookie_policy 11 months The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. www.dedalus.com 1st
VISITOR_INFO1_LIVE 8 months A cookie that YouTube sets that measures your bandwidth to determine whether you get the new player interface or the old. .youtube.com 3rd
YSC session This cookie is set by the YouTube video service on pages with embedded YouTube video .youtube.com 3rd
Analytics
_ga 1y 364d The Google Universal Analytics javascript library uses first-party cookies to: distinguish unique users and throttle the request rate. .analytics.google.com 3rd
_ga_8KYD6DV1RG 2 years The Google Universal Analytics javascript library uses first-party cookies to store anonymized statistics. .dedalus.com 1st
_ga_K3D2S76CQB 2 years The Google Universal Analytics javascript library uses first-party cookies to store anonymized statistics. .dedalus.com 1st

Även om tekniska cookies inte kan nekas av användaren av webbplatsen, eftersom de endast är funktionella för själva webbplatsen, kan användaren fritt välja att acceptera eller neka användning av profileringscookies. Användaren kan ställa in och granska sina val avseende cookies med funktionen ”inställningar för cookies”som finns tillgänglig på webbplatsen (sekretessavsnittet).

 1. Syften och rättslig grund för behandlingen

Genom att använda cookies strävar vill man uppnå följande syften:

3.1 att möjliggöra navigering på webbplatsen och skapa smidig funktionalitet. Den rättsliga grunden för behandlingen är tillhandahållandet till användare av tjänster relaterade till webbplatsen och det berättigade intresset hos Dedalus att ha en funktionell webbplats.

3.2 för att uppfylla alla skyldigheter enligt tillämpliga lagar, förordningar eller EU-lagstiftning, eller för att uppfylla myndighetskrav. Den rättsliga grunden för behandlingen är Dedalus skyldighet att följa tvingande lagstiftning.

3.3 analysera användarbeteende och eventuellt skicka användaren reklammeddelanden i enlighet med de preferenser som uttrycks av denne under navigering. Den rättsliga grunden för behandling i detta fall är den berörda partens samtycke.

3.4 för behovet av att försvara Dedalus rättigheter i samband med eventuella tvister, även i domstol. Den rättsliga grunden för behandlingen är ägarens berättigade intresse av att skydda sina rättigheter.

Det är frivilligt att tilldela uppgifter, men (utom i fall av behandling baserat på samtycke) underlåtenheten att tillhandahålla uppgifter hindrar den personuppgiftsansvarige från att tillåta navigering på webbplatsen.

 1.  Mottagare av uppgifterna

Uppgifterna kan komma att kommuniceras:

(a) till tredje part som behöver utföra specifika aktiviteter i förhållande till uppgiftern, i enlighet med syftet för behandlingen, eller till tjänsteleverantörer till den personuppgiftsansvarige.

(b) till myndigheter, enheter och/eller parter till vilka uppgifterna måste lämnas ut, i enlighet med bindande rättsliga eller avtalsmässiga bestämmelser.

(c) under andra omständigheter, såsom förvärv och försäljning till potentiella tredjepartsföretag, när vi förväntar oss att sälja eller överföra en del av eller hela vår verksamhet.

 1. Överföring av uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Gällande möjlig överföring av uppgifter till länder som inte tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer behandlingen att ske enligt en av de lagligt tillåtna metoderna och där genom av Europeiska kommissionen utvalda mottagare etablerade i länder som anses vara lämpliga eller genom att standardavtalsklausuler föreskrivs.

 1. Datalagring

Uppgifterna kommer endast att sparas under den tid som krävs för de syften för vilka de samlades in, med respekt för principerna om bevarandebegränsning och minimering. Mer exakt definieras villkoren för varaktigheten av cookies i föregående avsnitt 2. För de uppgifter vars behandling grundar sig på samtycke från den berörda parten anges att dessa uppgifter kommer att sparas tills samtycket återkallas.

 1. Den registrerades rättigheter

Förutsatt att relevanta rättsliga förutsättningar finns kan den registrerade begära, från personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud, att få tillgång till sina uppgifter, för att rätta eller radera dem eller för att invända mot dessas behandling, för att begära begränsning av behandlingen i de fall som anges i artikel 18 i GDPR, samt att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format erhålla uppgifter rörande honom/henne, i de fall som avses i artikel 20 i GDPR.

Dessutom har användaren rätt att när som helst återkalla ett samtycke till behandling, utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som utförts av den personuppgiftsansvarige innan återkallandet.

Begäran ska göras skriftligen till personuppgiftsansvarig på de adresser som anges ovan.

I vilket fall som helst kan den berörda parten lämna in ett klagomål till garantigivaren för skydd av personuppgifter om hen anser att behandlingen av hens uppgifter strider mot gällande bestämmelser.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser