RÅDGIVNING

Våra konsulter hjälper er att skapa strategier för att stödja er hälso- och sjukvårdsorganisation i att nå digitaliseringens fulla potential.

RÅDGIVNING FÖR ATT STÖDJA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSORGANISATIONERNAS DIGITALISERING

Efterfrågan och kapacitet är utmaningar som påverkar hälso- och sjukvårdssektorn. Dessa har blivit större och mer komplexa under det sista årtiondet. För att hantera mål för hållbarhet arbetar vårdorganisationer i stora transformationsprogram. Konsolidering till större enheter för arbete på samordnat sätt i ett större nätverk skapar nya vårdmodeller. Fokus har även satts på en balansändring från hantering av akuta sjukdomar till friskvård och kontroll av kroniska tillstånd.

Sjukhus hanterar akuta, komplexa och mycket sjuka patienter varför vissa tjänster ändras till vårdmottagningar eller hemsjukvård. Det kan även noteras att Covid19-pandemin har fungerat som katalysator och accelererat det virtuella vårdbesöket.

Digitalisering av hälso- och sjukvård

Sjukhusen är vid en punkt där hög kvalitet och produktivitet måste tillhandahållas med begränsade resurser. För att uppfylla efterfrågan och kapacitetsutmaningar för hälso- och sjukvården har man i Danmark lanserat en strategi för att skapa en modern, digitalt utrustad sjukhusklinik. Nya modeller för hälso- och sjukvård, hantering av hälsa och förebyggande hälso- och sjukvård har etablerats.

Framtidens sjukhus kommer se annorlunda ut med en ändring där vissa tjänster i slutenvård ändras till virtuella eller online-tjänster, vårdmottagningar eller hemsjukvård. Sjukhusen kommer att utvecklas mer mot hantering av akuta, komplexa och mycket sjuka patienter.

Denna transformation stöds av “Strategin för digital hälsa 2018-2022” som publicerats av det danska hälsoministeriet. Huvudrubriken ”Ett säkert och sammanhängande nätverk för hälsa för alla” fastställs som nationell policy och prioritet där det förväntas att alla vårdgivare har kommit nått en grundnivå av digitalisering under 2022.

Dedalus har tjänster inom rådgivning för att hjälpa verksamheter inom hälso- och sjukvården planera och genomföra digitaliseringen. genom våra tjänster kan mätbar förbättring i effektivitet, ändamålsenlighet och kvalitet i patientvården uppnås.

Vi tar helheten i beaktande och kompetens över hela processen – från att definiera strategin till implementationen. Från analys av aktuella vårdflöden till att definiera en framtida arbetsmodell och genomförandeplan. Från att etablera projektet till att definiera användningsfall och genomföra transformationen.

Vår metodik belyser de fem dimensionerna av transformation:

 • Människor och organisation
 • Kultur, beteende och värderingar
 • Process och utformning av nya tjänster
 • Styrsystem och mätbarhet/uppföljning
 • Digital information och verktyg

Princip för att lyckas tillsammans

Vår absoluta prioritet är att våra kunder lyckas i sin transformation. Baserat på tidigare framgångar har vi identifierat en rad principer som guidar vårt arbete:

 • Att planen för transformationen och utformning av lösning är i linje med kundens vision och operativa kapacitet
 • Vi använder beprövade rådgivningsmetoder och återanvänder kunskap och bästa practice
 • Pragmatiskt och effektivt: Vi tillämpar vår lösning efter kundens förutsättningar och har alltid ambitionen att bygga vidare på redan existerande komponenter när det är möjligt
 • Att arbeta i partnerskap med kunden, baserat på tillit och respekt, är i centrum för vår företagskultur för att samordna alla aspekter av ändringen: människa, process och teknologi
 • Målmodeller måste harmonisera med operativa implementeringsplaner och definieras i samarbete
 • Att innovativa strategier måste baseras på en grund som också passar in i framtiden
 • Att skapa tydliga fördelar för användarna

Stor industriexpertis

Våra konsulter har olika klinisk och teknologisk bakgrund vilket kombinerar förståelse och expertis mellan  hälso- och sjukvårdsområdet, affärsprocesser och digital teknologi. På detta sätt kan vi hjälpa till att lösa komplexa utmaningar och förverkliga strategiska behov.

Våra konsulter har erfarenhet av transformationsprogram, inklusive operativa målmodeller, processändringar och optimering, utvärdering av digital mognad, definition av digital översikt, affärsförändring och tillämpning. En naturlig del är rådgivning för att utveckla innovativa lösningar för klinisk forskning, analyser och nya insikter.

Våra tjänster

Möta de nya utmaningarna med digital hälsa tillsammans

1. Strategi för digitalisering & Transformation

 • Utveckla strategi för digitalisering för att förbättra nuvarande hälso- och sjukvårdstjänster.
 • Använda teknologi för att möta kliniska och operativa mål inklusive optimerade vårdförlopp genom nya vårdmodeller och ökat patientengagemang.
 • Förverkliga fördelarna med investering i digitala lösningar.

2. Arbetsmetod och tillämpning

 • Utforma och implementera strategier för förändring och plan för att säkerställa fördelar och nå mål.
 • Omforma och optimera arbetsmetod för att uppnå tydliga förbättringar i utförande och maximera nyttan av digitaliseringen.
 • Etablera ett samverkansforum som fokuserar på den mänskliga sidan av förändringen. Engagemang av alla berörda parter är avgörande för framgång i alla förändringsprogram. Lösningen med ett samverkansforum där berörda parter, representanter på olika organisationsnivåer och specialiteter samverkar, är en mycket viktig del i arbetet med utformning och implementation.
 • Främja en kultur av kontinuerlig förbättring, engagemang och tillämpning av teknologi

3. Kontinuerlig förbättring & Optimering

 • Försäkra er om att organisationen verkligen kan nyttja bästa möjliga processer, erfarenheter och resultat. Detta kan erhållas genom att kontinuerligt optimera områden med hög prioritet.
 • Optimalt värde från teknologiska investeringar nås genom etablerade metoder för processförbättring och användande av bästa practice.
 • Identifiera möjligheter för förbättring avseende: Människa, Process och Teknologi

4. Innovation och insikt

 • Bygg utifrån en modern, öppen plattform för att utforma kreativa, anpassningsbara och skalbara lösningar.
 • Öka värdet och tillgängliggör rätt kunskap genom användarprofiler
 • Definiera användning av information baserat på solida användningsfall
 • Skapa avancerad realtidsanalys för att ge exakt insikt och gå från reaktiv till proaktiv planering och beslutsfattande

Vad erbjuder Dedalus rådgivning

Vårt mål är att bli er partner för att driva hälso- och sjukvården framåt och stödja er som kund att nå er vision

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser