Transformation av telemedicin och ökningen av virtuell hälso- och sjukvård

Av Catherine Barras

Vad som var en framtidsvision av telemedicin är nu en realitet. I många områden runt om i världen behöver patienter inte längre ringa för att boka ett möte med läkare, besöka en mottagning, fylla i formulär eller personliga uppföljningsmöten. Istället kan dem, genom tekniska innovationer, få den hälso- eller sjukvård de behöver utan att lämna bostaden.

Många länder har börjat reformera hur deras hälso- och sjukvårdssystem är organiserade, levererade och distribuerade för att uppnå det fyrfaldiga målet: Förbättra patientupplevelsen, möjliggöra bättre behandlingsresultat, förbättra personalens förmåga att utföra uppgifter och att sänka kostnaderna.

Vårdgivare tar dessa steg via ett kritiskt skikt i “Enterprise Technology Stack”. Med nya integrerade vårdmodeller och finansiering inriktar hälso- och sjukvårdsnätverk tjänsterna i graderade nivåer vilket möjliggörs med digitala och virtuella förmågor.

 

Steget in i den framtida vården

Vi ser en kraftig ökning av hälso- och sjukvårdens tillämpning av tekniska lösningar under de senaste året ofta på innovativa sätt. Många använder idag Microsoft Teams och Zoom för att på avstånd konsultera patienter, men även med hjälp av mobila plattformar med inbyggda algoritmer för maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI). Exempelvis kan patienter, via chat (Chatbots), själva bedöma sin symptom och hitta närliggande test- eller vårdcentraler.

Det finns nu många möjligheter att optimera vården med digitala verktyg från screening och vårdprioritering till diagnostisering, behandling och rekreation. Lösningar från AI-företag, inklusive Infermedica och Ada, kan användas för hjälpa patienter till bättre vårdinsikt, virtuellt när så är lämpligt.

Vissa företag erbjuder AI-baserade verktyg för att automatisera övervakningen av patienters vitala mätvärden såsom hjärtfrekvens, temperatur, blodtryck och syremättnad. Ett exempel är Binah.ai som använder AI och informationsinsamling via kameran på en smartphone för att avläsa patienters mätvärden. Dess AI-baserade RPM-plattform, för en personanpassad prediktiv hälso- och sjukvård, används av hälsoministeriet i Singapore i syfte att fjärrövervaka patienter som har testats positiva för Covid-19.

Holistisk hälso- och sjukvård med virtuella vårdplattformar

För att holistiskt stödja en virtuell hälso- och sjukvård utvecklas virtuella plattformar där allt fler CIOs inom hälso- och sjukvården planerar att investera i. Enligt vissa experter förväntas virtuella vårdtillfällen överskrida antalet fysiska under år 2023, vilket kommer att resultera i en dramatisk förändring av både den kliniska hälso- och sjukvården samt IT-lösningar inom området.

Virtuella vårdplattformar kan inkludera en lösning för fjärrövervakning av patienten (RPM) vilket är en ökande trend. RPM kan bidra till att reducera (åter)inskrivning av patienter och man kan även hantera de som löper större risk på grund av kroniska sjukdomar.

Hälso- och sjukvårdssystemet i Region Puglia (Italien) är ett exempel på användningen av en hälso- och sjukvårdsplattform. Man har bildat speciella enheter som kallas USCA (Units Special to Assistance in Continuity) för att hjälpa patienter få en koordinerad och hembaserad hälso- och sjukvård. Enheterna, som ursprungligen skapades för att stödja patienter med cancer och sällsynta sjukdomar, har expanderats till att erbjuda hemövervakning för svaga patienter vilka har tvingats i karantän, men som inte behöver läggas in på sjukhus. De nya digitala elementen ger en snabb vårdprioritering och ger primärvården samt vårdsamordnare vid den regionala kontrollcentralen möjlighet att övervaka patienter på enkelt och säkert sätt. Till exempel:

  • En webbapplikation hjälper till med en initial självskattning. Frågeformulären övervakas av allmänläkare som vid behov kontaktar patienten. Läkarna kan göra en inledande vårdprioritering genom telekonsultation. Målet är att kontrollera antalet patienter inlagda på sjukhus.
  • En säker webbportal för hälso- och sjukvårdsoperatörer ger vårdgivare möjlighet att analysera och kategorisera informationen från personer under inledande vårdprioritering efter allvarlighetsgrad och risknivå. Detta ger USCA-teamen möjlighet att planera specialanpassade hembesök, från testning till behandling.
  • Telemedicin hjälper vårdgivare att övervaka patientstatus vilket minimerar risken för en okontrollerad försämring.

Förena det nya och det traditionella

Denna utveckling framåt är mycket viktig. Fokus måste nu läggas på att integrera de nya processerna med kliniska och administrativa system och portaler för patienter och personal.

Den stora trenden idag inom hälso- och sjukvård är att komplettera kärnan, det elektroniska journalen, med en modern digital hälso- och sjukvårdsplattform, vilket möjliggör en smidigare och mer innovativ hälso- och sjukvårdsorganisation. Det första steget blir att säkerställa att plattformen har kapacitet att utfärda, och ta emot, anpassade varningar som tar hänsyn till individuella patientbehov och att genomföra lämplig intervention. Tidig intervention baserad på dessa anpassade varningar kan ha en mycket stor effekt på en patients tillfrisknande särskilt när tidsfaktorn är kritisk.

Det är också viktigt att ha en informationsöversikt med AI-baserad kunskap för att leverera mervärde. I verkligheten kommer sannolikt organisationer att ha många olika verktyg för att säkerställa en smidig process för patienten. Nyckeln är att ha en lika smidig process bakom kulisserna. Detta är nu möjligt med moderna plattformar och sammansatta arkitekturer, precis som de som Google, Facebook och tusentals andra använder.

Gör dig redo nu! Virtuell hälso- och sjukvård, mobila digitala plattformar för patientengagemang, vårdsamarbete och koordination byggd på en kraftfull, interoperabel plattform är avgörande digitala faktorer för framtida hälso- och sjukvårdsmodeller.

Om Catherine Barras:

Catherine har mer än 17 års erfarenhet från hälso- och sjukvårdsindustrin och totalt 25 år inom IT, med meriter från hälso- och sjukvården avseende digitaliseringsrådgivning, innovation, strategi- och affärsutveckling.
Idag leder Catherine Dedalus tjänster för Global Consulting and Solutioning. Tidigare har hon ansvarat för rådgivningstjänster på DXC Healthcare and Life Sciences och på Hewlett-Packard Enterprise (HPE) Europe & Middle East hälso- och sjukvårdssektor. Catherine är passionerad av att dels hjälpa kunder inom vården med transformation, förbättra effektivitet samt resultat med stöd av innovativ teknologi, men också att utveckla och verkställa digitaliseringsprogram och IT-strategier.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser