Svenskarna anser att digitalisering och lokala vårdenheter ger mer jämlik tillgång till vård

Svenskarna är inte övertygade om att alla har lika tillgång till hälso- och sjukvård. Endast 3 av 10, eller för att vara exakt 28% av befolkningen, tror på lika tillgång till hälso- och sjukvård och flertalet relaterar ojämlikheten till ålder, bostadsort och inkomst.

Detta är resultatet av en stor nordisk undersökning som YouGov genomförde för Dedalus med över 3 000 deltagare, varav ar 1008 är från Sverige. Undersökningen visar också, att ojämikhet i tillgång till hälso- och sjukvård finns bland våra nordiska grannar. I Norge tror 27 % att alla har lika tillgång till hälso- och sjukvård och i Danmark är det 4 av 10.

De tre viktigaste orsakerna till ojämlik tillgång till god hälso- och sjukvård är enligt svenskarna:

  • Ålder, svarar 42 %
  • Bostadsort, svarar 37 %
  • Inkomst, svarar 31 %.

Digitalisering kan öka jämlikheten

Eftersom svenskarna anser att alla inte har lika tillgång till god hälso- och sjukvård undersökte vi på Dedalus vilka faktorer som svenskarna menar kan förbättra jämlikheten. Vi bad över 1000 personer svara på om dom instämmer eller inte instämmer i en rad påståenden om hur vi ökar jämlikheten. Svaren visar på tre tydliga sätt att öka jämlihketen:

  • Majoriteten anser att jämlikheten skulle kunna öka ”om vi hade fler mobila enheter med sjukvårdspersonal (inklusive läkare) och lokala sjukhus” (58 %).
  • Jämlikheten skulle även kunna öka ”om mer information digitaliserades och om alla yrkesgrupper i vårdkedjan var uppdaterade och hade tillgång till samma information” (54 %).
  • Och på tredje plats placerar svenskarna att jämlikheten skulle kunna öka ”om vårdpersonal och forskare hade tillgång till mer hälsoinformation och på så sätt kunde arbeta för att ’förutse’ och förebygga hälsoproblem, risker etcetera” (52 %).

Svenskarna pekar på digitalisering som hävstång for ökat jämställdhet. Därtill anses mer vård närmare patienten som nyckel till ökat jämlikhet.

Samordning är ett måste

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är målet med hälso- och sjukvården att hela befolkningen har en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vi frågade vår svenske VD, Thomas Anderzon, hur han ser på sambandet mellan digitalisering och mere vård närmera patienten.

”Det finns en politisk vision att fokusera på bättre och fler lokala enheter och en önskan om att primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården.  Men om man vill ha jämlikhet måste struktur och system implementeras och säkras samtidigt som informationsdelning mellan patient, hälso-och sjukvårdssektorerna underlättas, detta gäller även social omsorg/ kommunal vård. Nära samverkan mellan alla parter är nyckeln till att visionen kan omsättas till verklighet, ”säger Thomas Anderzon, vd för Dedalus i Sverige och Sales Director North Europa.

Thomas förklarade ytterligare, att IT-infrastrukturen är avgörande för att bland annat kunna förbättra informationsdelning mellan patient, specialist grupperingar och sektorer inom vården.

Data kan ge bättre hälsa och mer jämlikhet

Sverige lyfts ofta fram som ett land som är digitaliserat i stor utsträckning, också inom hälso- och sjukvården. Men enligt vår VD, är vi inte tillräckligt bra på att dra nytta av digitaliseringen och den data som genereras. Vi måste säkra att de digitala verktygen kan ge professionen och andra intressenter inom olika sektorer tillgång till nyttig data – oavsett om patienten kommer till ett universitetssjukhus, en vårdcentral eller en mobil vårdenhet. På det sättet kan vi öka jämlikheten när det gäller tillgången till god vård och omsorg.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser