Clinical Coordination Center

Realtidsinformation för hälso- och sjukvård

Många sjukhus saknar fokus på digitalstödd hantering av operativa processer.Fokus har varit på traditionella kliniska lösningar och den operativa ledningen har lämnats åt logistikavdelningen. Dessutom har hanteringen av driften ofta definierats som likvärdig med övrig resursplanering och hantering av försörjningskedjan där kapitalförvaltning, transport av utrustning och omlagring av decentraliserade lagringsdepåer är några av de främsta ansvarsområdena.

Det finns stora synergier för drift i ett mer integrerat sammanhang, där både planering/schemaläggning, servicelogistik och klinisk logistik (patientflödeshantering) ses som sammankopplade och planeras som sådana. För att stödja visionen är ett clinical coordination center (eller kommando- och kontrollcenter) en viktig faktor.

Det kliniska samordningscentret gör det möjligt för hälso- och sjukvårdorganisationer att få tillgång till, rensa, integrera, uppta och semantiskt ”tagga” sina egna data som hålls i flera kliniska och operativa system, vilket ger kontextuella och handlingsbara insikter i realtid för ett informerat och snabbt beslutsfattande. Det är en öppen plattform (eller ekosystem) som erbjuder byggstenarna för att utnyttja maskininlärningsmodeller (MI) och artificiell intelligens från tredje part för att utföra prediktiv analys. Dessutom erbjuder plattformen instrumentpaneler för analys och för dataundersökning samt möjligheten att utlösa händelser baserat på kliniskt/operativt beslutsstöd som exempelvis meddela eller varna vårdpersonalen om att agera.

Kontakta oss för mer information

Key Benefits

  • Kontrollbeslut (varningar och aviseringar) bör så långt det är möjligt överföras så nära användaren som möjligt för att stödja ”lokaliserade” beslut.
  • Datatransparens kommer att öka datakvaliteten, förbättra datastyrningen och den operativa modellen. Clinical Coordination Center gör det möjligt för hälso- och sjukvårdens ekosystem att vara mer proaktivt än reaktivt.
  • Underlätta transaktionen genom att stödja datautbytet vid vårdplatsen och aktivera alla standardåtgärder som kännetecknar själva övergången.

Key features

  • Effektiv prestanda för verksamhetsmodellen Clinical Coordination Center är ”synlighet” i realtid för de resurser som används för att fatta ”optimeringsbeslut”.
  • Algoritmer för maskininlärning/djupinlärning och artificiell intelligens kan användas för att förutsäga framtida resultat baserat på tillgängliga mätvärden.
  • Dataspårning och rapportering, tillsammans med fördelsspårning och kontinuerlig förbättringsförmåga är ett strukturellt affärsbehov som måste fastställas som en av verksamhetsfunktionerna inom samordningscentret.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser