Clinical Coordination Center

Sundhedsdata i realtid

Digital styring af driftsprocesserne har på mange hospitaler ikke været et prioriteret område. Fokus har været på den traditionelle elektroniske patientjournal (EPJ) hvorimod driftsstyring og håndtering af operationelle processer har været overladt til logistik enheder. Derudover er driftsstyring ofte blevet defineret som svarende til en virksomheds ressource-planlægning og supply chain, hvor styring af aktiver, transport af udstyr og efterfyldning af decentraliserede depoter har været nogle af de vigtigste ansvarsområder. 

Der er en fantastisk synergi i at se en hospitalsledelse i en mere integreret sammenhæng, hvor både planlægning, servicelogistik og klinisk logistik (patientflowstyring) ses som forbundne, og derfor skal planlægges på den måde. For at støtte den vision, er et Clinical Coordination Center (eller kommando og kontrolcenter) et vigtigt redskab. 

Clinical Coordination Center giver sundhedsorganisationer mulighed for at få adgang til at korrigere, integrere, indhente og markere deres egne data, der findes på tværs af flere kliniske systemer og operativsystemer, så de kan levere kontekstuel og tidstro informationer, med henblik på en begrundet og rettidig beslutningsproces. Det er et åbent platforms-økosystem, der tilbyder byggeklodser til at udnytte machine learning modeller (ML) fra kundens relevante AI-partnere og udføre prædiktive analyser på baggrund af disse. Desuden tilbyder platformen out-of-the-box analytiske dashboards til udforskning af data såvel som muligheden for at definere hændelser, der er baseret på klinisk/driftsmæssig beslutningsstøtte der udløser alarmer/notifikationer til sundhedspersonalet der tilvejebringer mulighed for rettidige indgreb. 

Kontakt os for at høre mere.

Key Benefits

  • Beslutningsstøtte (alarmer og notifikationer) skal i videst muligt omfang fordeles til front-personalet for at understøtte driftsnære beslutninger.
  • Datagennemsigtighed vil øge datakvaliteten, forbedre datastyring og den samlede drift. Clinical Coordination Center sikre at sundhedsvæsenets økosystem er mere proaktivt end reaktivt.
  • Gøre behandlings-overgange nemmere, ved at støtte dataudveksling på tværs i behandlingsforløbet og aktivere de standardhandlinger der kendetegner selve overgangen.

Key features

  • Et effektivt resultat af Clinical Coordination Center modellen er synlighed af de ressourcer der anvendes i real-tid som grundlag for optimeret beslutningsgrundlag.
  • Maskinlæring og AI-algoritmer kan bruges til at forudsige fremtidige resultater baseret på de tilgængelige metrikker
  • Datasporing og rapportering, sammen med resultatopsamling og kontinuerlige forbedringsmuligheder er strukturelle forretningskrav der skal etableres som én af driftsfunktionerne i Clinical Coordination Center.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser